Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:21 lutego 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Eleonora, Feliks, Kiejstus
A+ A A-

BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH i ZABUDOWANYCH położonych przy ul. OGRODOWEJ,  ŚNIADECKICH, KAMIEŃSKIEJ, WESOŁEJ, NIECHORSKIEJ, WINCENTEGO WITOSA i KLASZTORNEJ 11 W GRYFICACH ORAZ W SMOLĘCINIE w obrębie miasta nr 8, 6, 9 ,1,4,5;

PRZEDMIOTEM PRZETARGÓW SĄ NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:

ul. Ogrodowa w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

62/23

1.181 m2

15.000,00 zł

75.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

2.

62/26

1.364m2

16.200,00 zł

81.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

3.

62/27

1.432m2

17.000,00 zł

85.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

4.

62/28

1.436m2

16.800,00 zł

84.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

5.

62/29

1.633m2

18.000,00 zł

90.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT 

ul. Śniadeckich w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

40/34

1.531 m2

12.200,00 zł

61.000,00 zł

SZ1G/00042555/2

2.

218/2

489 m2

6.000,00 zł

30.000,00 zł

SZ1G/00043887/5

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

ul. Kamieńska w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

280/2

1.243 m2

15.000,00 zł

75.000,00 zł

SZ1G/00043240/8

2.

280/3

  899 m2

14.000,00 zł

70.000,00 zł

SZ1G/00043241/5

Dla przedmiotowych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy: nr 208/2011 znak WPG.6730.290.2011 i WPG.6730.289.2011 z dnia 30.09.2012 r. dla inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym z usługami nieuciążliwymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

ul. Wesoła  w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

88/2

1.637 m2

13.000,00 zł

65.000,00 zł

SZ1G/00028222/5

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zieleni urządzonej ogólnodostępnej – niskiej i wysokiej.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

ul. Niechorskiej w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

287/1

1.121 m2

15.000,00 zł

75.000,00 zł

SZ1G/00036027/7

2.

287/2

1.469 m2

18.000,00 zł

90.000,00 zł

SZ1G/00036027/7

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

ul. Wincentego Witosa w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

244/23

831 m2

14.400,00 zł

72.000,00 zł

SZ1G/00017182/2

2.

244/24

1.095 m2

15.000,00 zł

75.000,00 zł

SZ1G/00017182/2

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

ul. Klasztornej 11  w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

77/8 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 101 m2, dobudówką i budynkami gospodarczymi

394 m2

 22.000,00 zł

110.000,00 zł

SZ1G/00039078/0

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy mieszkaniowej i usługowej Starego Miasta – strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej (Stare Miasto).

Działka nr 77/8 obciążona służebnością przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych użytkowników części lub całej działki nr 77/7 – posesja przy ul. Klasztornej 12.

Wylicytowana cena zwolniona jest z podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1  pkt. 10 i art. 29 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2011 nr 177 poz.1054 ze zmianami).

Smolęcin

Lp.

Nr działki

Pow.    działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

22/3

zabudowana budynkami niemieszkalnymi

o powierzchniach zabudowy:

112 m2, 146 m2, 71 m2 i 9 m2

budynki w bardzo złym stanie technicznym

2 478 m2

14.000,00 zł

70.000,00 zł

SZ1G/00025785/8

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa rozwoju skoncentrowanej zabudowy wiejskiej; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

Wylicytowana cena zwolniona jest z podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1  pkt. 10 i art. 29 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2011 nr 177 poz.1054 ze zmianami).

 

P R Z E T A R G I   odbędą się  w  dniu 05 listopada 2014 r. o  godz. 11 0 0
w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Gryficach,  Plac Zwycięstwa 37,  pokój nr 102, I piętro.

WARUNKIEM  przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty WADIUM w wysokości
20% ceny wywoławczej, w terminie do dnia  30 października 2014 r.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium ze wskazaniem numeru działki, w wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Gryficach numer 02 9376 0001 00000 547 2001 0013.

 

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu.

Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu.

W przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości ustalonej w przetargu.

WPŁACONE WADIUM PRZEPADA w przypadku uchylenia się nabywcy od podpisania umowy notarialnej w ustalonym przez zbywcę terminie.

Uzyskana cena nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Ogrodowej zorganizowane były w dniu: 17.07.2012r., 11.12.2012 r., 26.02.2013 r.,14.05.2013 r., 02.07.2013 r. i 22.08.2013 r., 08.10.2013 r., 06.12.2013 r., 30.01.2014 r., 30.04.2014 r., 30.07.2014 r.; przy ul. Śniadeckich w dniu 11.12.2012r., 26.02.2013r., 14.05.2013 r., 02.07.2013r. i 22.08.2013 r., 08.10.2013 r, 06.12.2013 r..30.01.2014 r.; 30.04.2014 r. 30.07.2014 r.; przy ul. Kamieńskiej w dniu 02.07.2013 r., 22.08.2013 r., 08.10.2013r., 06.12.2013 r., 30.01.2014 r., 30.04.2014 r., 30.07.2014 r.; przy ul. Wesołej w dniu 30.04.2014 r. 30.07.2014 r.; oraz ul. Klasztornej 22.08.2013 r., 14.11.2013 r., 30.01.2014 r., 30.04.2014 r., 30.07.2014 r.; przy ul. Niechorskiej 30.07.2014 r.; przy ul. Wincentego Witosa 30.07.2014 r.

 

BURMISTRZ GRYFIC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU

LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA.

 

Szczegółowych  informacji udziela Wydział Rolnictwa,

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach

 pokój nr 125 lub 126, I piętro, tel. 91 38-532-43, 91 38-532-44

           

                                                                                                               BURMISTRZ  GRYFIC

                                                                                                                   Andrzej  Szczygieł

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk