Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:21 kwietnia 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks
A+ A A-

BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na zbycie nieruchomości komunalnej położonej w Gryficach przy ul. Jana Dąbskiego. 

     1.      Adres nieruchomości: Gryfice ul. Jana Dąbskiego

      2.      Numer działki: 272

      3.      Numer obrębu 7 miasto Gryfice

      4.      Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej: KW SZ1G/00043282/4

      5.        Powierzchnia działki: 2.034 m2

      6.      Opis nieruchomości: działka niezabudowana

      7.      Forma zbycia: na własność

      8.      Cena wyjściowa nieruchomości netto: 300.000,00 zł

      9.      Sposób zapłaty: jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

      10.      Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT                                                          

      11.     Przeznaczenie zgodnie z planem miejscowym - w chwili obecnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego brak. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice widnieje zapis – strefa zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami.

 

PRZETARG odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach

Plac Zwycięstwa 37 pokój nr 102, I piętro w dniu 23 grudnia 2014 r. o godzinie 11:00

 

WARUNKIEM przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości  60.000,00. stanowiącego 20 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 17 grudnia 2014 r. na konto w Banku Spółdzielczym w Gryficach numer 02937600010000054720010013

 

-   w przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości ustalonej w przetargu,

-   w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ustalonym przez Gminę terminie wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy

-   w przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości ustalonej w przetargu.

-   nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.  Jana Dąbskiego zorganizowane były w dniach: 23.04.2013 r.; 03.10.2013 r. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie  wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu. 

 

Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach Plac Zwycięstwa 37 piętro I  pokój 125 lub telefonicznie - numer 91 38 53 243.

 

 

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk