Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 marca 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław
A+ A A-

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Gryfic zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w roku 2015 w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Gryfice do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w roku 2015. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Gryfic, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają następujące kryteria:

1) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,

2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

3) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności,

4) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych.

 

Zadania komisji konkursowej:

1)  ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,

2)  proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

3)  proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

4)  rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Gryfic.

 

Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych upływa dnia 23 grudnia 2014 r.

Zgłoszenia kandydatów na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej”

 

 

 

 

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk