Logo
Wydrukuj tę stronę

BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA OTWARTY KONKURS

na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie w roku 2015.

 I. Nazwa zadania

 Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy Gryfice – prowadzenie klubu abstynenta.

 

  II. Cele zadania

 1. Zapewnienie dostępności do usług terapeutycznych dla osób utrzymujących abstynencję i ich rodzin.
 2. Ograniczenie ilości osób sięgających po alkohol oraz uzależnionych od alkoholu.
 3. Ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu.
 4. Krzewienie abstynencji.
 5. Korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku lokalnym.

 

III. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania w roku 2015 wynosi 10.000,00 zł i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1.Zadanie winno być zrealizowane w 2015 roku w sposób ciągły.

2. Placówka zobowiązana będzie do prowadzenia następujących działań:

a/ psychologiczno-terapeutycznych przez:

-  wspomaganie procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym,

-  udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin,

-  prowadzenie programów zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych,

-  realizacja programów rozbudzających zainteresowania i aktywność życiową abstynentów,

-  podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowisk abstynenckich,

-  podejmowanie działań propagujących w społeczeństwie idee trzeźwości

b/ informacyjnych obejmujących:

-  prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, stowarzyszeń, fundacji, które zajmują się problemem uzależnienia od alkoholu w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym,

-  w miarę potrzeb indywidualnych klientów informowanie i kierowanie ich do innych placówek i ośrodków zajmujących się problemem uzależnienia i współuzależnienia,

-  współpracę ze środkami masowego przekazu, mającą na celu kształtowanie świadomości społecznej  w zakresie skali i mechanizmów alkoholizmu oraz metod przeciwdziałania alkoholizmowi.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Gminy na bieżącą działalność, a przede wszystkim na działalność statutową, która winna być zgodna z wymogami oferty. Koszty wynagrodzeń gospodarza klubu i obsługi administracyjno-księgowej zadania nie mogą przekroczyć 30% dotacji o którą się ubiegają.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014  poz. 1118 z późniejszymi zmianami ) i zawierać:

1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

2.  informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

3.  szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4.  informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,

5.  informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i poza finansowych),

6.  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy.

7. deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Dodatkowo powinien zawierać:

1.  harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty,

2.  krótką charakterystykę środowiska lokalnego, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,

3.  opis lokalu i tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub umowy).

 

V. Termin składania ofert

Oferty na realizację  zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2014 r. w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs 2015” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Pl. Zwycięstwa 37 lub przesłać pocztą.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do 31 grudnia 2014 r.

 

VI. Zasady przyznawania dofinansowania

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których terenem działania jest Gmina Gryfice. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25 ).

 1. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a)   aktualny wyciąg z rejestru sądowego,

b)   aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),

c)    sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok.

 1. Wnioski dostępne są u Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - budynek Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok.214.
 2. Kwota na realizację zadania jest kwotą ujętą w projekcie budżetu Gminy Gryfice.
 3. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gryfice na rok 2015 przez Radę Miejską w Gryficach. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gryfic a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
 4. Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 VII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Gryfic.
 2. Decyzję o wsparciu/powierzeniu realizacji zadania wybranej organizacji podejmie Burmistrz  Gryfic w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
 3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:

1/ zgodność projektu z zadaniami statutowymi,

2/ wartość merytoryczną projektu,

3/ ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym  realizacji z zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

4/ kwalifikacje realizatorów,

5/ perspektywy kontynuacji projektu.

 

VIII. Ogłoszenie wyników

1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego przez okres 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

2. Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

IX. Informacje dodatkowe

W 2013 roku zadanie realizowane było w oparciu o otwarty konkurs ofert i na mocy umowy kwotę 22.000 zł otrzymało Gryfickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Rega”.

W roku 2014 zadanie realizowane było również w oparciu o otwarty konkurs ofert i dotację w wysokości 22.000,00 otrzymało Gryfickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Rega”.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
 2. Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie  zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

 

Przygotowała: R. Borowiak

 

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk