Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 marca 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Teodor, Emanuela, Larysa
A+ A A-

INFORMACJA DOTYCZĄCA MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2015 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Burmistrz Gryfic informuje, iż zaistniała możliwość realizacji w ramach w/w działania operacji z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne.

 Zatem zwracamy się z zapytaniem do mieszkańców Gminy Gryfice o określenie co do chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie „ankiety" będącej załącznikiem do niniejszego komunikatu.

Pragniemy nadmienić, iż z uwagi na ograniczoną alokację środków - dofinansowanie uzyskają tylko 3 gminy z Województwa Zachodniopomorskiego, w tym na jedną Gminę poziom dofinansowania nie może przekroczyć kwoty: 200.000,00 EURO

 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Gryfice.

Podstawowe założenia projektu:

  • realizacja przedsięwzięcia przez Gminę Gryfice, w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
  • zakładany termin ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu oraz jego wdrożenie – czerwiec- październik 2015 r.,
  • mikroinstalacja będzie mogła być montowana na budynkach mieszkalnych, budynkach gospodarczych lub budynkach wielorodzinnych,
  • uzyskana energia będzie mogła być wykorzystana tylko na potrzeby gospodarstw domowych osób, którym gmina w drodze umowy użyczenia przekaże instalację,
  • Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie:

-złożenie ankiety w terminie określonym w niniejszym komunikacie,

-osoba zainteresowana musi być właścicielem obiektu,

-podpisanie w wyznaczonym terminie umowy określającej zasady uczestnictwa w projekcie oraz umowy użyczenia części nieruchomości i określenie warunków użyczenia dla potrzeb realizacji projektu,

-na dzień podpisania umowy należało będzie dostarczyć aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów działki na której posadowiony jest budynek, na którym instalowana ma być mikroinstalacja oraz aktualny odpis księgi wieczystej,

-liczbę uczestników w projekcie z Gminy limitować będzie max. poziom wartości projektu przy uwzględnieniu poziomu dofinansowania dla konkursu (200.000,00 EURO).

 

ANKIETY należy składać w Urzędzie Miejskim w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice p. 203- osobiście w terminie do dnia 29 maja 2015 roku do godz. 13:00.

(ankieta dostępna jest w załączniku w formacie .pdf)

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk