Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:16 czerwca 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Alina, Aneta, Justyna
A+ A A-

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GRYFICE NA LATA 2016-2020

Zarządzenie Nr 506/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfice na lata 2016-2020.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXX/385/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gryfice (Dz.Urzęd.Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1346), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Gryfice konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących projektu dokumentu pn.”Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfice na lata 2016-2020”, zwanego dalej PGN, w okresie od 10 maja do 24 maja 2016 r.

2. Przedmiotem konsultacji są uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

§ 2. Celem konsultacji jest:

1. uzyskanie od mieszkańców Gminy Gryfice opinii i uwag w zakresie projektu PGN, w szczególności w części obejmującej zakres planowanych kierunków działań, które będą podejmowane w celu ograniczania zużycia energii i redukcji emisji dwutlenku węgla.

§ 3. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia, zostanie zamieszczone nie później niż w dniu 10 maja 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gryficach pod adresem internetowym: www.bip.gminagryfice.pl

§ 4. Zgłaszanie uwag do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonuje się w formie:

1) pisemnej- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gryficach, p. 103,

2) elektronicznej- pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

§ 5. Uwagi zgłaszane do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą dokonywane za pomocą formularza stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1)    pisemnej, z wykorzystaniem formularza, o którym mowa w § 5, do zgłaszania propozycji zadań do projektu PGN w terminie 10 – 24.05.2016 r. do godz. 15:30,

 2)  elektronicznej- pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

§ 7. Uwagi i wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 8. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1, powołuję Zespół ds. Konsultacji, zwany dalej Zespołem, w składzie:

1) Przewodniczący - II Zastępca Burmistrza Gryfic

2) Członkowie:

a) Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej;

b) Inspektor ds. zamówień publicznych,

c) Inspektor ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych.

2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w pracach Zespołu przewodniczącego lub członka Zespołu, zastępują ich wskazane przez nich osoby.

§ 9. Tryb pracy Zespołu, o którym mowa w § 7 ust. 1, określa regulamin stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Gryfic.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej.

§ 12. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gryficach pod adresem internetowym: www.bip.gminagryfice.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Gryficach.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gryfic


Andrzej Szczygieł

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk