Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:16 września 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz
A+ A A-

INFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DOT. STYPENDIUM SZKOLNEGO

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 będą przyjmowane od 2 września 2013r. do 16 września 2013r.,

 a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2013r., w siedzibie tut. Ośrodka pok. 19 ( parter) w godzinach od 8 00 – 16 00.

Świadczenie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego przyznaje lub odmawia przyznania Organ w formie decyzji administracyjnej na wniosek:

1) rodziców albo pełnoletniego ucznia,

2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka;

 Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) zamieszkują na terenie Gminy Gryfice,

2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

3) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż 456 zł

 Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

1) zaświadczenie o wysokości dochodów netto poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

2) w przypadku osób bezrobotnych:

a) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy- oświadczenie o rejestracji,

b) niezarejestrowanych w PUP-pisemne oświadczenie o nie wykonywaniu zatrudnienia;

3) informację o wysokości otrzymywanych alimentów

a) wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym,

b) w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymywaniu alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

c) w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych – aktualne zaświadczenie od komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania;

4) potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ;

5) pisemne oświadczenie o innych uzyskanych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, nie przedkłada się zaświadczenia o wysokości dochodów.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest poprzez dokonanie zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z dokonanym zakupem, na podstawie faktur przedstawionych przez świadczeniobiorców.

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk