Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:21 lipca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel
A+ A A-

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gryfic ogłasza I przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych według załączonej treści:

Przetargi ogranicza się do osób, które spełniają następujące warunki:

- legitymują się warunkami zabudowy wraz z koncepcją projektową uzgodnioną z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

- wybudowały ze środków własnych budynek lub są następcami prawnymi osób, które wybudowały budynek z własnych środków, na nieruchomościach będących przedmiotem przetargów.

Uzasadnienie wyboru formy przetargów ustnych ograniczonych:

Wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego dokonano na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXXIII/414/2013 z dnia 24.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 106/3, położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz  uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXXIII/417/2013 z dnia 24.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 106/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice w drodze przetargu ustnego ograniczonego

 

                                       Lp
                                       Położenie
                                       nieruchomości
                                       Nr działki

Pow. działki

Numer KW

                                       Opis nieruchomości
                                       Cena
                                       wywoławcza
                                       Wysokość
                                        wadium
                                       1.
                                       2.
                                       3.
                                       4.
                                       5.
                                        
                                      
                                     1.

 

 

 

 

                                        
                                       GRYFICE

ul. Ks. St. Ruta 95b

 

 

 

                                       Działka
                                       nr 106/3

o pow. 45 m2

 

KW numer SZ1G/00014844/0

 Nieruchomość gruntowa
 zabudowana budynkiem
 handlowym stanowiącym nakład osoby fizycznej
                                     16.000 zł
                                     3.200 zł

2.

GRYFICE

ul. Ks. St. Ruta 95c, 95d

Działka

                                       nr 106/6

o pow. 264 m2

 

KW numer SZ1G/00014844/0

 Nieruchomość gruntowa
zabudowana czterema budynkami handlowymi stanowiącymi nakład osób fizycznych
                                       80.000 zł
                                       16.000 zł

 

Zgodnie z art. 231 ust. 2 Kodeksu Cywilnego wartość wzniesionych budynków przekracza wartość zajętych na ten cel działek.

Do wylicytowanych cen sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23 %.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37, w pokoju nr 126 (na I pietrze) w dniu 04 grudnia 2013 r. w godz. 730 do 1530 następujące dokumenty:

1) warunki zabudowy wraz z koncepcją projektową uzgodnioną z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wydane na rzecz osoby je składającej,

2) oświadczenie o wybudowaniu budynku na gruncie wystawionym do przetargu, z własnych   środków oferenta.

3) umowę kupna – sprzedaży w przypadku następców prawnych osób, które wybudowały   budynek z własnych środków,

4) oryginał dowodu wpłaty wadium,

5) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargach zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gryficach przy ul. Plac Zwycięstwa 37
(w holu na I pietrze oraz przed budynkiem Urzędu Miejskiego) w dniu 06 grudnia 2013 r.  o godz. 1400

 

 P R Z E T A R G I  odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach

Plac zwycięstwa 37 w sali 102, I piętro

w    dniu 10 grudnia 2013 r.  o   godz.   1100

 

 

WARUNKIEM przystąpienia do przetargów jest dokonanie wpłaty wadium  wynoszącego 20 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 04 grudnia 2013 r.  przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Gryficach numer 02937600010000054720010013

 

-  w przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości ustalonej w przetargu,

-  w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ustalonym przez Gminę terminie wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy,

-  nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej,

-  uzyskana cena nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej,                                                       

 

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie  wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu.

Burmistrz Gryfic  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży wyżej opisanych nieruchomości udziela Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach Plac Zwycięstwa 37 piętro I  pokój 126 lub telefonicznie - numer 091 38 53 244.

 

Gryfice dn. 25.10.2013 r.

 

 

                                                                                  BURMISTRZ GRYFIC

                                                                                  Andrzej Szczygieł

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk