Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:18 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek
A+ A A-

KONKURS W RAMACH DZIAŁANIA 2.16 PO WER

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, działając jako Instytucja Pośrednicząca Działania 2.16 PO WER (OIK) - ogłasza konkurs nr PO WR.02.16.00-IP.06-00-003/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych. Termin składania wniosków. Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 19 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r.    

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące organ administracji rządowej uprawniony do prowadzenia konsultacji publicznych w rozumieniu uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów. Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem, będącym organizacją pozarządową w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub partnerem społecznym w rozumieniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER, wybieranym na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie przeprowadzenia konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, wpisanych do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, prowadzonego na podstawie art. 3 ust. 1ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2016 r. 

Finanse: planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 7 875 000,00 PLN.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj:                                                                                                            

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*