Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 września 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian
A+ A A-

CYKLICZNY NABÓR INICJATYW EDUKACYJNYCH PRZEZ NBP

I. Cykliczny nabór inicjatyw edukacyjnych

W okresie od 1 marca do 1 czerwca Narodowy Bank Polski corocznie prowadzi nabór inicjatyw edukacyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku. Wnioskodawcy mogą składać propozycje przy pomocy formularza udostępnionego poniżej. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  Preferowane będą inicjatywy dotyczące następujących priorytetowych obszarów działalności edukacyjnej NBP:

 

 • upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego; 
 • podnoszenie poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym w zakresie roli i misji NBP, prowadzenia polityki pieniężnej, działalności instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. działalności Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, wspólnej waluty europejskiej);
 • upowszechnianie wiedzy o obrocie bezgotówkowym;
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym m.in. w zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych;
 • wspieranie środowisk naukowych, akademickich i oświatowych w rozwijaniu edukacji ekonomicznej;
 • popularyzowanie wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa i historii pieniądza, nowych horyzontów myśli ekonomicznej oraz mechanizmów finansowych;
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego, związanego z rozwojem gospodarczym.

II. Podmioty, które mogą uczestniczyć w naborze inicjatyw edukacyjnych

W naborze inicjatyw edukacyjnych mogą uczestniczyć następujące podmioty prawa polskiego:

 • osoby prawne,
 • inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.

W naborze nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

III. Zasady udzielania dofinansowań

 • Podstawą przekazania dofinansowania przyznanego przez NBP jest umowa zawarta między Beneficjentem a Narodowym Bankiem Polskim.
 • NBP dofinansowuje przede wszystkim:
  • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
  • koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
  • koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów). W przypadku Wnioskodawców prowadzących działalność medialną NBP może finansować te koszty w wysokości do 25%, gdy dotyczą informacji zamieszczonej w medium należącym do Wnioskodawcy oraz do 50%, gdy dotyczą informacji zamieszczonej w medium innym niż należące do wnioskodawcy. W przypadku pozostałych Wnioskodawców NBP może pokryć do 100% kosztów informacyjnych projektu.
 • NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
 • Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy.
 • NBP nie finansuje zakupu środków trwałych.
 • W formularzu „Szacunkowe koszty projektu" należy podać koszty w kwotach brutto.

IV. Procedura oceny inicjatyw w ramach naboru

Inicjatywy niespełniające wymogów formalnych lub zawierające błędy nie są rozpatrywane. Wybór najlepszych propozycji zgłoszonych przez Wnioskodawców dokonywany jest przez zespół ekspertów powołanych w ramach NBP, którzy biorą w szczególności pod uwagę:

 • zgodność celów działań przewidzianych w ramach złożonych propozycji z głównymi celami działalności edukacyjnej NBP,
 • spełnienie przez Wnioskodawców wymogów formalnych i proceduralnych,
 • racjonalność kosztów przewidzianych w listach intencyjnych,
 • liczbę projektów zgłoszonych do tego samego obszaru działań edukacyjnych lub skierowanych do tej samej grupy docelowej,
 • dotychczasową wysokość nakładów na działalność edukacyjną ponoszonych przez NBP na działania tego samego rodzaju.

NBP corocznie informuje Wnioskodawców o wynikach naboru w terminie do 15 października. Inicjatywy pozytywnie zweryfikowane są kierowane do kolejnego etapu, w ramach którego złożone wnioski o dofinansowanie będą poddawane następnie pogłębionej ewaluacji ex ante oraz opiniowane przez Radę ds. Edukacji Ekonomicznej przy Zarządzie NBP z udziałem zewnętrznych autorytetów w tej dziedzinie.

Decyzje NBP są ostateczne i nie przysługuje odwołanie od nich.

Więcej informacji nt. naboru można uzyskać Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , +48 22 185 4508

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk