Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:27 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Felicja, Teofil, Zyta
A+ A A-

KONKURS GRANTOWY "WSPARCIE DEMOKRACJI 2016"

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza piątą edycję konkursu grantowego "Wsparcie Demokracji 2016". Konkurs grantowy jest częścią Programu "Wsparcie Demokracji", którego celem  jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD. Projekty są realizowane w ścisłej współpracy z partnerami z krajów, do których są adresowane.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu wynosi 1.200.000 zł.

W ramach Konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz krajów i/lub społeczeństw Gruzji i Tunezji. Projekty są realizowane na terenie Gruzji lub Tunezji, ale mogą również zawierać elementy realizowane na terenie innych krajów.

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie rocznych projektów w wysokości:
●    małe granty - wysokość dofinansowania jednego projektu 40 000 -70 000 zł,
●    duże granty - wysokość dofinansowania jednego projektu 100 000 - 300 000 zł.

Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe:
●    Gruzja - łączna suma dofinansowania 700 000 zł,
●    Tunezja - łączna suma dofinansowania 500 000 zł.

Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć nie więcej niż dwa wnioski.

Priorytety tematyczne konkursu:
a)    poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;
b)    wsparcie działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym:
•    stowarzyszenia,
•    fundacje,
•  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
•    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
•    spółdzielnie socjalne,
•   spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wymienione podmioty muszą spełniać jednocześnie trzy poniższe warunki:
a)    działać we współpracy z partnerami z Gruzji lub Tunezji,  
b)    publikować na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut lub w przypadku braku statutu inny dokument określający zasady działania podmiotu, np. regulamin lub umowę spółki (nie dotyczy to  kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz sprawozdania z działalności (merytoryczne i finansowe) za 2014 rok,
c)    w przypadku małych grantów - posiadać doświadczenie w realizacji projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego i/lub Tunezji i/lub własne doświadczenia transformacyjne możliwe do wykorzystania w krajach partnerskich,
w przypadku dużych grantów - posiadać udokumentowane trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego i/lub Tunezji w latach 2010-2015, a jednocześnie mający w okresie 2011-2015 doświadczenie w gospodarowaniu i rozliczeniu środków publicznych w kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.

W konkursie nie można składać wniosków na projekty mieszczące się w priorytetach konkursu MSZ “Polska pomoc rozwojowa 2016” opisanych w Planie Współpracy Rozwojowej w 2016 r.

Termin składania wniosków - 12 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00.
Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: http://www.e-solidarityfund.pl/generator-wnioskow/

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*