Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 maja 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna
A+ A A-

RPO WZ 4.6: WSPARCIE INFRASTRUKTURALNYCH FORM OCHRONY KRAJOBRAZU

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu, mający na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody.

Numer naboru: RPZP.04.06.00-IZ.00-32-001/16

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.6 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 1. Województwo Zachodniopomorskie,
 2. Województwo Zachodniopomorskie (jako Lider) w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego (jst),
 3. Województwo Zachodniopomorskie (jako Lider) w partnerstwie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i jego jednostkami organizacyjnymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach konkursu wspierane będą działania mające na celu ochronę bogactwa różnorodności przyrody regionu oraz zmniejszenie antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo.
 2. W ramach konkursu wspierane będą dwa typy projektów:
  - zachowanie walorów krajobrazowych,
  - ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.
   
 3. Wsparcie w ramach typu a) i b) otrzymają wyłącznie projekty realizowane w Województwie Zachodniopomorskim na obszarze przynajmniej jednej z niżej wskazanych form ochrony przyrody:
  - rezerwat przyrody;
  - park krajobrazowy;
  - obszar chronionego krajobrazu;
  - obszar Natura 2000 (wsparcie na obszarze objętym Natura 2000 możliwe jest, gdy obszar ten pokrywa się jednocześnie z obszarem parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody).

  W przypadku projektów realizowanych na terenie rezerwatów przyrody i/lub parków   krajobrazowych, obszar realizacji może obejmować również otulinę.
   
 4. W ramach typu a) zachowanie walorów krajobrazowych wsparcie otrzymają projekty z zakresu zielonej infrastruktury, tj. projekty które przynoszą ekologiczne, ekonomiczne i społeczne korzyści za pomocą naturalnych rozwiązań na obszarach wiejskich  i w środowisku miejskim.
   
 5. W ramach typu b) ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo wsparcie otrzymają projekty mające na celu kanalizację ruchu turystycznego poprzez tworzenie tras rowerowych, które muszą być zgodne z Koncepcją sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego aktualną na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (dostępną pod adresem internetowym www.rowery.rbgp.pl).

  W ramach typu b) wsparcie otrzymają wyłącznie projekty realizowane na odcinkach wariantu preferowanego o statusie kluczowym i ważnym, tras priorytetowych określonych w Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego aktualnej na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

  Ponadto, warunkiem uzyskania wsparcia dla projektów w ramach typu b), realizowanych na terenie parków krajobrazowych, jest uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnej opinii służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze Parku Krajobrazowego (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 6.7. do wniosku o dofinansowanie).
   
 6. W ramach konkursu przewiduje się również dofinansowanie projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz na podstawie koncepcji inwestycyjnej.
   
 7. W ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty o stacjonarnym charakterze, tj. takie dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

więcej informacji o naborze: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/46-wsparcie-infrastrukturalnych-form-ochrony-przyrody-i-krajobrazu

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*