Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan
A+ A A-

PO WER: WYSOKA JAKOŚĆ POLITYKI NA RZECZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych(Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez organizacje pozarządowe.

Partnerzy i Lider muszą posiadać doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami przy czym co najmniej jeden partner musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w tym zakresie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu dokonanie analizy realizowanych zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz opracowanie dla wszystkich jednostek objętych przeglądem zaleceń, rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Konkurs zakłada wyłonienie 17 projektów, których celem będzie dokonanie przeglądu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 16 projektów (projektów o charakterze wojewódzkim - po 1 w każdym województwie) będzie dotyczyło monitoringu zadań jednostek administracji samorządowej i rządowej działającej w terenie, natomiast 1 projekt o charakterze centralnym będzie obejmował analizę pozostałych jednostek administracji rządowej (centralnej).

więcej informacji o konkursie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/26-wysoka-jakosc-polityki-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-i-zawodowego-osob-niepelnosprawnych-1/

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*