Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena
A+ A A-

PO WER 2.9: ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/16 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia).

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację działań rzeczniczych i doradczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt V.2 i V.3 Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-006/16.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu nie jest wymagany.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 000 000 zł   więcej informacji o konkursie: https://www.power.gov.pl/nabory/29-rozwoj-ekonomii-spolecznej/
© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*