Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:22 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz
A+ A A-

POIiŚ 2.3.- GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

KONKURS NR POIiŚ.2.3/2/2016

Kto może składać wnioski?

  •  jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
  •  podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie udzielane na następujące typy projektów:

  • Typ projektów 1
    Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
  • Typ projektów 2
    Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne II stopnia, a w ocenie merytorycznej I stopnia musi uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 55% możliwych do uzyskania punktów dla danego typu projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 500 000 000 PLN

 

więcej informacji o konkursie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach-1/

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*