Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin
A+ A A-

PO IIŚ 2.5: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

 Typ projektów:

1)         Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów;

2)         Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych;

3)         Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych.

KONKURS NR POIS.2.5/2/2016

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

  • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu[1] - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/
  • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
    w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30

w terminie od 30 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

  • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 30 września 2016 r. o godz. 24.00,
  • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 30 września 2016 r.  o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

więcej informacji o naborze: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego/art,3,ii-nabor-dla-dzialania-2-5-poiis-2014-2020.html

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*