Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:22 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz
A+ A A-

PO IIŚ 1.6: PROMOWANIE WYKORZYSTYWANIA WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OPARCIU O ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO UŻYTKOWE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji Konkurs nr POIS/1.5/1.6.2/1/2016

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są podmioty:

  • które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach RPO;
  • które mogą się ubiegać o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, dla projektów których mechanizmem koordynacji inwestycji są Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przygotowywane przez Związki ZIT, zawierające zestawienie projektów przewidzianych do realizacji w POIiŚ, jako komplementarnych do przedsięwzięć realizowanych w formule ZIT w regionalnych programach operacyjnych;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;
  • wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;
  • budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

65 070 000 PLN
więcej informacji o naborze: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/16-promowanie-wykorzystywania-wysokosprawnej-kogeneracji-ciepla-i-energii-elektrycznej-w-oparciu-o-zapotrzebowanie-na-cieplo-uzytkowe-162-sieci-cieplownicze-i-chlodnicze-dla-zrodel-wysokosprawnej-kogeneracji/
© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*