Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan
A+ A A-

PO IIŚ 2.1: ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM I ZWIĘKSZENIEM ODPORNOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI KATASTROFY NATURALNE ORAZ MONITORING ŚRODOWISKA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich KONKURS NR POIS.02.01.00-IW-02-00-501/16.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2017

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego po adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Kryteria wyboru projektów

określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 20.05.2016 r. stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 mln PLN   więcej informacji o konkursie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-adaptacja-do-zmian-klimatu-wraz-z-zabezpieczeniem-i-zwiekszeniem-odpornosci-na-kleski-zywiolowe-w-szczegolnosci-katastrofy-naturalne-oraz-monitoring-srodowiska-1/

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*