Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 lutego 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Maciej, Bogusz, Modest
A+ A A-

PO WER DZIAŁANIE 2.1 RÓWNOŚĆ SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH, W TYM W DOSTĘPIE DO ZATRUDNIENIA, ROZWOJU KARIERY, GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO

Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/16 „Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach" ogłaszany jest przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego PO WER.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w SzOOP, są:

 • instytucje szkoleniowe
 • instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • instytucje publiczne
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Jednocześnie, Partnerstwo (jeśli dotyczy) będzie spełniać łącznie następujące kryteria merytoryczne, a każdy z partnerów będzie spełniał co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej 3 projektów w co najmniej jednym z następujących obszarów: równość szans, antydyskryminacja, wspieranie grup defaworyzowanych, wspieranie różnorodności w miejscu pracy
 • doświadczenie w opracowaniu/współopracowaniu badań, analiz lub opracowań, w obszarze: równość szans, antydyskryminacja, wspieranie grup defaworyzowanych, rynek pracy, wspieranie różnorodności w miejscu pracy - wykazanie co najmniej 5 pozycji/tytułów/wydawnictw/itp.,
 • doświadczenie w zakresie współpracy ze środowiskiem biznesu, tj. w formie realizowanych szkoleń i warsztatów skierowanych do przedstawicieli biznesu (nie dotyczy przypadku, kiedy jednym z partnerów jest przedstawiciel grupy docelowej tj. przedstawiciel średniego przedsiębiorstwa) - wykazanie co najmniej 3 tego typu działań,
 • doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych lub edukacyjnych, co najmniej w jednym z obszarów: równość szans, antydyskryminacja, wspieranie grup defaworyzowanych, różnorodność, w szczególności w miejscu pracy-wykazanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 tego rodzaju działań w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/16 ma na celu dostosowanie wypracowanego w ramach projektu pt. „Równość w biznesie" narzędzia wspierającego przedsiębiorstwa w promocji równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach i zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, do specyfiki średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) oraz przetestowanie go w 40 przedsiębiorstwach i wdrożenie narzędzia w 360 przedsiębiorstwach.

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne, merytoryczne oraz strategiczne zgodne z punktami 15, 16 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/16

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 490 000 zł

Więcej informacji o konkursie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-rownosc-szans-mezczyzn-i-kobiet-we-wszystkich-dziedzinach-w-tym-w-dostepie-do-zatrudnienia-rozwoju-kariery-godzenia-zycia-zawodowego-i-prywatnego-2/

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*