Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin
A+ A A-

POIIŚ 1.3: WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (KONKURS NR POIS/1.3.2/1/2016).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140), 
  • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

W obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty dotyczące  wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP (Działanie 1.3, pkt 5 określający typy projektów dla Poddziałania 1.3.2)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

821 326 774 PLN   więcej informacji o naborze: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-132-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym/
© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*