Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:27 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Felicja, Teofil, Zyta
A+ A A-

RPO WZ 2.1: ZRÓWNOWAŻONA MULTIMODALNA MOBILNOŚĆ MIEJSKA I DZIAŁANIA ADAPTACYJNE ŁAGODZĄCE ZMIANY KLIMATU

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - Instytucja Pośrednicząca powołana dla wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe.

Numer naboru: RPZP.02.02.00-IZ.00-32-001/16

 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.07.2016

Termin, do którego można składać wnioski

31.12.2020

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia naboru

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 2.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

- przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego;

- jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

- zarządcy infrastruktury kolejowej

wskazane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (zwanej dalej Strategią ZIT SOM) oraz partnerstwa tych podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach naboru wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty realizowane w ramach Strategii ZIT SOM.

2. W ramach naboru wspierane będą działania, których efektem będzie  zwiększenie atrakcyjności transportu miejskiego oraz ograniczenie ruchu drogowego w centrach miast, co w dalszej perspektywie przyczyni się do ograniczenia spadku liczby osób korzystających z transportu publicznego a także zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych między innymi przez transport indywidualny.

3. Wsparcie jest możliwe dla działań podejmowanych na obszarach, dla których stworzony został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, jako osobny dokument lub jako element Planu Gospodarki Niskoemisyjnej bądź innego dokumentu strategicznego.

4. W ramach naboru wspierane będą trzy typy projektów:

  • budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast (typ 1);
  • zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego (typ 2);
  • projekty zwiększające świadomość ekologiczną (typ 3).

5. W ramach typu 1 mogą być realizowane inwestycje polegajace m.in. na:

  • budowie/przebudowie centrów przesiadkowych;
  • budowie i modernizacji dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne dzielnice miast z centrami przesiadkowymi oraz które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla transportu indywidualnego;
  • tworzeniu inteligentnych systemów transportu (ITS);
  • budowie obiektów „parkuj i jedź” oraz „Bike&Ride”.

6. W ramach typu 2 priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.). Zakup pojazdów o napędzie diesel spełniających normę emisji spalin EURO VI dozwolone jest jedynie jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika, że jest to korzystniejsze ekonomicznie i ekologicznie niż zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych.

Dodatkowo w ramach typu 2 możliwe są wydatki niezbędne do realizacji projektu przyjmujące formę budowy infrastruktury jak np. budowa stacji ładujących, zajezdni lub przebudowy istniejącej infrastruktury w celu dostosowania jej do zakupionych/zmodernizowanych pojazdów.

7. W ramach typu 3 mogą być realizowane projekty polegające m.in. na:

  • modernizacji oświetlenia miejskiego na obszarach miejskich w kierunku jego energooszczędności;
  • działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii, kampanii promujących budownictwo zeroemisyjne lub niskoemisyjny transport.

8. W ramach naboru przewiduje się możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” jedynie dla projektów w ramach typu 1 i 2.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  • 212 264 620,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 t.j.) oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*