Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:18 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek
A+ A A-

PO WER: WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-005/16 na rozszerzenia standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Minimum 6 miesięcy od daty zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (klatka „E”, III piętro), w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15, z zastrzeżeniem że w dniu 30 września br. wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest:

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz

b) w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.: 

- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;

- administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;

- jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,

- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;

- instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;

- instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;

- szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;

- uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;

- przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;

- organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;

- podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;

- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;

- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; działania finansowane są na zasadzie wzajemności; wnioskodawca załącza do wniosku kopię podpisanej umowy o dofinansowanie projektu standardowego, realizowanego w zakresie celów tematycznych 8-11, współfinansowanego z EFS, w ramach POWER  lub RPO, w perspektywie finansowej 2014-2020. Projekt standardowy to projekt realizowany w ramach Programu POWER lub RPO, wybrany w trybie konkursowym i pozakonkursowym z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Osi IV PO WER.Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech tematów: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 1 MB) zostały określone w dziale V regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki (ZIP 12 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 718 KB) projektu określa załącznik nr 7 do regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB) projektu określa załącznik nr 3.

Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) (PDF 1 MB) projektu określa załącznik nr 3a.

Wzór porozumienia o dofinansowanie (PDF 1 MB) projektu określa załącznik nr 4.

Wzór porozumienia o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) (PDF 1 MB) projektu określa załącznik nr 4a.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze (PDF 1 MB) zostały określone w dziale VI regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: (22) 378 31 68  w godzinach 09.00-12.00.Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich

Zapoznaj się z prawem i dokumentami, w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:https://www.cpe.gov.pl/154,zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami

Link do ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-005/16)

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*