Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:3 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Leszek, Anatola, Tamara
A+ A A-

PO WER 2.9: ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosków

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-349 Warszawa

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz
 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, są:

 • organizacje pozarządowe,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, wspieranej np. narzędziami do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń oraz koordynacji w ramach sieci OWES, a także pomiędzy siecią OWES a innymi sieciami, działającymi w obszarach zbieżnych z sektorem ekonomii społecznej (np. Krajowym Systemem Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grupami Działania itp.).

Sieć OWES służyć będzie m.in. integracji sektora instytucji wpierających ekonomię społeczną, reprezentowaniu wspólnych interesów, a także zachęcaniu nieakredytowanych OWES do współpracy i rozwoju, wymiany informacji oraz włączania się w system zapewniania wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej. Sieć będzie też pełnić funkcję edukacyjną i popularyzującą dobre praktyki w świadczeniu wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej – m. in. poprzez swoje otwarcie na instytucje wpierające ekonomię społeczną poza systemem akredytacji.

Celem równoległym projektu jest także podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowanie konsultantów OWES do wspierania PES w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt V.2 i V.3 regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-009/16

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16 z dnia 26.08.2016 r.

Załącznik 1 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 7 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 8 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik 9 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 10 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

Załącznik 11 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu PO WER

Załącznik 12 - Katalog cen rynkowych opracowanych przez Instytucję Zarządzającą PO WER

Załącznik 13 - Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 8 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 9 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VI regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-009/16

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk