Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena
A+ A A-

FUNDUSZE UE: NOWE WYTYCZNE MR I MF W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

Opublikowano nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Komunikat ministra rozwoju i finansów w sprawie nowelizacji wytycznych dotyczących realizacji programów unijnych z zakresu polityki spójności w perspektywie 2014–2020 ukazał się w Dzienniku Ustaw w piątek 14 listopada. Wytyczne zostały opublikowane na stronie internetowej resortu rozwoju: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Jak podano, w wyniku nowelizacji wytycznych w treści dokumentu wprowadzono m.in. zmiany dotyczące bazy personelu (podrozdział 6.15 Koszty pośrednie). W bazie tej nie będą rejestrowane dane personelu projektu w przypadku, gdy koszty personelu są rozliczane z wykorzystaniem metod uproszczonych, niezależnie od źródła finansowania. Dotychczas wyłączenie to dotyczyło jedynie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Zmieniły się także zasady faktycznego poniesienia wydatku (podrozdział 6.4 Zasada faktycznego poniesienia wydatku). Dodano kolejny wyjątek od tej reguły, dotyczący wydatków ponoszonych na podstawie odrębnych przepisów (art. 64 rozporządzenia 1303/2013) przez partnera prywatnego w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zmodyfikowano także reguły zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w projektach współfinansowanych z EFS (sekcja 6.12.1 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych). Zwiększono do 3,5 tys. zł wartość środka trwałego, który wliczany być powinien do limitu określanego przez instytucję zarządzającą (IZ) w szczegółowym opisie osi priorytetowych programu operacyjnego (dotychczas wytyczne wskazywały wartość 350 zł oraz określały, że limit wynosi 10 proc., o ile IZ nie określi limitu na innym poziomie).

Zmiany dotyczą również projektów grantowych (podrozdział 6.20 Projekty grantowe). Doprecyzowano, że w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS grantobiorca to jednocześnie uczestnik projektu.

Nowelizacja objęła też kwalifikowalność kosztów pośrednich instytucji pośredniczących (IP) ZIT (podrozdział 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowych z EFS). Z projektu usunięto zapis wskazujący, że w przypadku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków przez instytucje określone w wytycznych stawki ryczałtowe mogą być stosowane w wysokości maksymalnie 50 proc. Oznacza to, że niezależnie od charakteru beneficjenta możliwe będzie stosowanie pełnych stawek.

Zmieniły się również regulacje dotyczące udzielania zamówień (podrozdział 6.5) – treść podrozdziału reguluje m.in. obowiązki beneficjentów, którzy nie mają obowiązku udzielania zamówień zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Z tego względu został on zmodyfikowany w taki sposób, aby ograniczyć odwołania do tej ustawy.

Dotyczy to przede wszystkim zapisów wytycznych odnoszących się do wyłączeń stosowania zasady konkurencyjności, które mają miejsce w tych samych przypadkach, w których przepisy PZP umożliwiają stosowanie trybów niekonkurencyjnych. Przypadki te wymieniono wprost w miejsce odwołania do właściwego przepisu PZP. Odwołanie do przepisów PZP zachowano jedynie tam, gdzie wprowadzanie wyłączeń w sposób opisowy spowodowałoby znaczne skomplikowanie treści wytycznych.

W dokumencie przewidziano również odstępstwa od zasady zakazującej udzielania zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przez beneficjentów niebędących zamawiającymi w myśl PZP. Zamówienia takie będą mogły być udzielane w projektach realizowanych w ramach celu tematycznego 1 (wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji), a także w części innych, zdefiniowanych w wytycznych przypadków, za zgodą IZ PO.

Zrezygnowano ponadto z obowiązku publikacji przez podmioty niezobowiązane do stosowania PZP zapytań w Dzienniku Urzędowym UE w przypadku udzielania zamówień, których wartość przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy. Decyzja w zakresie publikacji w DUUE została pozostawiona beneficjentom.

Z treści dokumentu usunięto zapisy (dotychczasowa sekcja 6.5.2 oraz załącznik nr 1), które nakładały dodatkowe obowiązki, niewynikające z treści PZP, na zamawiających realizujących postępowania zgodnie z tą ustawą.

Przeformułowano też zapisy odnoszące się do wydatków, których wartość mieści się w przedziale 20 tys. zł - 50 tys. zł. Doprecyzowano, że w przypadku tych wydatków konieczne jest przeprowadzenie rozeznania rynku, polegającego na upublicznieniu zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub wysłaniu do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

Procedura ta ma prowadzić do wskazania ceny rynkowej nabywanego dobra, usługi czy dostawy. Jednocześnie z wytycznych usunięto punkt dający możliwość uzupełniania wymogów w tym zakresie przez instytucję zarządzającą. IZ będą mogły jedynie wskazać inną stronę, na której publikowane być powinny zapytania ofertowe.

Nowe wytyczne stosuje się od dnia ogłoszenia komunikatu.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

kic/Serwis Samorządowy PAP

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*