Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech
A+ A A-

ZMIANA WYTYCZNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIA Z UDZIAŁEM EFS W OBSZARZE RYNKU PRACY

Przedmiot i zakres stosowania Wytycznych

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wytyczne służą zapewnieniu koordynacji działań podejmowanych w celu tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia EFS, ze środków EFS i środków Inicjatywy. Mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych w celu tematycznym 8 z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w dokumentach strategicznych i programowych, w tym w szczególności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także uwzględniać doświadczenia z realizacji wsparcia z Programu Kapitał Ludzki, tak by zapewnić wysoki poziom efektywności realizowanych przedsięwzięć.

Wprowadzone zmiany

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

  • Uelastycznienia zapisów dotyczących pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej w projektach dotyczących aktywizacji zawodowej.
  • Doprecyzowania zapisów dotyczących realizacji poszczególnych form wsparcia np. szkoleń i staży, poprzez doregulowanie kwestii objęcia uczestników szkoleń czy staży obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi.
  • Doprecyzowania zapisów dotyczących projektów z zakresu zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez wskazanie grup docelowych, które mogą skorzystać ze wsparcia oraz uszczegółowienia możliwych do realizacji działań w ramach projektów.

Wytyczne obowiązują od 2 listopada 2016 r.

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*