Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:18 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek
A+ A A-

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN.: "OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIEM - PRZEMOCĄ, HEJTEM W INTERNECIE ORAZ UZALEŻNIENIAMI"

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą, hejtem w internecie oraz uzależnieniami. Oferty należy składać do 6 lutego 2017 r.

1. ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
A. udzielanie pomocy osobom małoletnim, potrzebującym opieki i ochrony, zapewnienia możliwości wyrażania ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących, m.in. uzależnieniach, agresji, przemocy, hejtu w internecie;
B. popularyzację wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej, profilaktyki zachowań ryzykownych (edukacja dotycząca: konsekwencji hejtu w internecie wśród ofiar i sprawców, zażywania alkoholu i narkotyków);
C. organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego (zajęcia edukacyjne, zajęcia plenerowe) mających na celu przeciwdziałanie agresji, przemocy w internecie i patologii wśród dzieci i młodzieży;
D. rozwijanie współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu. Realizacja zadania powinna przyczyniać się do wypracowania skutecznych mechanizmów służących pomocy osobom małoletnim w sytuacji zagrożenia, a także ograniczaniu negatywnych zjawisk występujących wśród młodych ludzi (patologii, hejtowi w Internecie, przemocy, uzależnieniom).

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY
O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z poz. 1300).

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do 6 lutego 2017 r. korespondencyjnie na adres: Departament Komunikacji Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą, hejtem w internecie oraz uzależnieniami”, bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*