Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan
A+ A A-

FUNDACJA BATOREGO- DEMOKRACJA W DZIAŁANIU

Działania strażnicze

Kto może ubiegać się o dotację
O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w KRS organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, zajmujące się sprawowaniem kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych. Priorytetowo będą traktowane wnioski organizacji spoza Warszawy.

 

Na co można przeznaczyć dotację
Dotacje mogą być przeznaczone na:

  • prowadzenie działań strażniczych: kontynuowanie (lub podjęcie) inicjatyw dotyczących sprawowania obywatelskiej kontroli nad różnymi aspektami funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, podległych im funduszy, instytucji korzystających ze środków publicznych, wymiaru sprawiedliwości; podejmowanie działań zmierzających do eliminowania złych praktyk, przeciwdziałania korupcji, nepotyzmowi i innym nieprawidłowościom (w sektorze publicznym, prywatnym, pozarządowym); sprawdzanie i recenzowanie jakości i dostępności usług oferowanych obywatelom („społeczny audyt”, np. w edukacji, służbie zdrowia, pomocy społecznej, a także np. w sektorze bankowym czy sektorze ubezpieczeń); podejmowanie działań zmierzających do ochrony i egzekwowania praw obywatela i konsumenta;
  • wzmocnienie organizacji: podjęcie (lub kontynuowanie) działań mających na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania, pozyskiwanie sojuszników i wolontariuszy, poprawę umiejętności komunikacyjnych, pozyskiwanie środków od prywatnych darczyńców (indywidualnych i korporacyjnych), wymianę doświadczeń i współpracę z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą.

Z dotacji można pokryć wszelkie uzasadnione koszty planowanych działań (nie ma listy „kosztów kwalifikowanych”). Nie wymagamy też wkładu własnego, z dotacji można pokryć wszystkie wydatki, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych działań.

UWAGA! Dotacje nie muszą być przeznaczone na realizację jakiegoś jednego konkretnego projektu. Mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów, które umożliwią efektywne prowadzenie działań strażniczych. Zachęcamy, by składane wnioski były wynikiem przemyśleń i dyskusji w ramach organizacji na temat tego, co najbardziej jest potrzebne, by prowadzić działalność i wzmocnić organizację.

W jakiej wysokości i na jaki okres można otrzymać dotację
Przewidujemy przyznanie ok. 20 dotacji w wysokości do 100 tys. zł.
Z dotacji można pokryć koszty poniesione w okresie od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2018.

Składanie wniosków
Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2017 roku.

Można złożyć tylko jeden wniosek. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków. Link do systemu jest dostępny na stronie.

Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z formularzem wniosku ze wskazówkami, zawierającym informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku.

Ocena wniosków
Wnioski oceniane będą przez zespół Fundacji Batorego. W procesie oceny organizacje mogą być zaproszone na spotkanie (indywidualne lub grupowe) oraz mogą być proszone o wprowadzenie zmian lub uzupełnień do wniosku i budżetu. Przy ocenie wniosków brane będzie pod uwagę:

  • dotychczasowe działania i osiągnięcia organizacji oraz planowane działania strażnicze;
  • planowane wykorzystanie dotacji i przewidywane efekty;
  • jakość zrealizowanych projektów i rzetelność rozliczania dotacji przyznanych w programach  prowadzonych przez Fundację Batorego;
  • priorytetowo będą traktowane wnioski organizacji spoza Warszawy.

Decyzje o przyznaniu dotacji
Decyzje o przyznaniu dotacji będą podjęte do 31 maja 2017r.

Organizacje, które złożyły wnioski, zostaną poinformowane drogą e-mailową o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji. Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwoływania się od nich. Nie przewidujemy również przekazywania uzasadnienia dotyczącego oceny wniosków.

Przekazywanie dotacji
Dotacje przekazywane będą po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie. Umowa będzie też zawierała wymogi dotyczące sprawozdawania z prowadzonych działań.
Przed podpisaniem umowy organizacje będą proszone o dostarczenie dodatkowych dokumentów takich jak m.in.: wypis z KRS, statut, sprawozdanie finansowe za ostatni rok.

Upublicznienie  informacji o dotacjach
Informacje o przekazanych dotacjach będę publikowane na stronie www.batory.org.pl oraz w sprawozdaniu rocznym Fundacji Batorego.

Kontakt
W razie pytań prosimy wysłać wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*