Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 maja 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna
A+ A A-

RPO WZ 9.3 WSPIERANIE REWITALIZACJI FIZYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ UBOGICH SPOŁECZNOŚCI I OBSZARÓW MIEJSKIC I WIEJSKICH

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Numer naboru: RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

1 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

2 maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień/wrzesień  2017 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemną wersję wniosku o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów w danym etapie, tj. do dnia 9 maja 2017 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • spółdzielnie  i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • instytucje kultury,
 • partnerstwa ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektu – Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru.
 2. W ramach ww. typu projektu wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na:
  - przebudowie lub adaptacji zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami,
  - zagospodarowaniu lub zmianie zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów uzależniony będzie od typu gminy na terenie, której będzie realizowany projekt:

Typ A – gminy o najmniejszym potencjale rozwojowym, położone na terenie SSW;

Typ B – pozostałe gminy położone na terenie SSW (poza typem A);

Typ C – gminy w województwie zachodniopomorskim położone poza terenem SSW.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w konkursie wynosi:

a) dla projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis  (zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020):

 • (Typ A) - 90% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • (Typ B) - 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • (Typ C) - 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

      Wnioskodawca ubiegający się o pomoc w ramach niniejszego konkursu, stanowiącą pomoc de minimis powinien wziąć pod uwagę, że:

 • całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000,00 euro w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych,
 • całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 euro w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych,
 • w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący 200 000,00 euro, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200 000,00 euro, pod warunkiem, że korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 euro oraz pomoc de minimis nie może być wykorzystywana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

b) dla projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • (Typ A, B, C) - 35 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, że:

              -  maksymalna intensywność pomocy w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw może wynieść 55 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla wszystkich typów A, B, C,
              -  maksymalna intensywność w przypadku średnich przedsiębiorstw może wynieść 45 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla wszystkich typów A, B, C.

c) dla projektów objętych pomocą inwestycyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • (Typ A):

   -90% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu - dla projektów, gdzie planowana kwota dofinansowania przewyższa 1 mln euro wartość ustalana jest indywidualnie na podstawie art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014,

   - w przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln Euro, maksymalną kwotę pomocy można ustalić, alternatywnie wobec powyższej metody, na poziomie 80 % wydatków kwalifikowalnych.

 • (Typ B):

   - 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu - dla projektów, gdzie planowana kwota dofinansowania przewyższa 1 mln euro wartość ustalana jest indywidualnie na podstawie art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014,

   - w przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln Euro, maksymalną kwotę pomocy można ustalić, alternatywnie wobec powyższej metody, na poziomie 80 % wydatków kwalifikowalnych.

 • (Typ C):

   - 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

a) dla projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020:

 • (Typ A) - 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • (Typ B) - 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • (Typ C) - 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

b) dla projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • (Typ A, B, C) - 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem że:
  - w przypadku mikro i małych przedsiębiostw może wynieść 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla wszystkich typów A, B, C;
  - w przypadku średnich przedsiębiorstw może wynieść 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla wszystkich typów A, B, C.

c) dla projektów objętych pomocą inwestycyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • (Typ A):
  - 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu - dla projektów, gdzie wartość ustalana jest indywidualnie na podstawie art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014,
  - 20% w przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln EUR, gdzie maksymalna kwota pomocy ustalana jest alternatywnie wobec powyższej metody.
 • (Typ B):
  - 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu - dla projektów, gdzie wartość ustalana jest indywidualnie na podstawie art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014,
  -  20% w przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln EUR, gdzie maksymalna kwota pomocy ustalana jest alternatywnie wobec powyższej metody.
 •  (Typ C):
  - 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 000 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 500 000,00 zł.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – w przypadku realizacji projektów z zakresu kultury wartość pojedynczego projektu nie może być większa niż 2 mln euro  wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100), z uwzględnieniem następującego podziału:

a) 15 000 000,00 zł – w tym:  

 • na projekty realizowane na terenie gmin typu A:

 - 6 666 667,00 zł – EFRR,
 - 833 333,00 zł – BP;

 • na  projekty realizowane na terenie gmin typu B:

 - 7 058 824,00 zł – EFRR,
 - 441 176,00 zł – BP.

b) 15 000 000,00 zł – na projekty realizowane na terenie gmin typu C:

 - 13 846 154,00 zł – EFRR,
 - 1 153 846,00 zł – BP.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*