Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:8 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Adrian, Edgar
A+ A A-

KONKURS MSZ: DYPLOMACJA PUBLICZNA 2017

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) ogłasza konkurs ofert: Dyplomacja publiczna 2017

Komponent I: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

Komponent II: „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017”

Komponent III: „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017”

1. Celem zadania publicznego, komponent nr I „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017” wynikającym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej w 2017 r. jest wzmocnienie wizerunku Polski wśród społeczności międzynarodowej poprzez:

a) dbanie o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek;

b) inicjowanie i stymulowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwami Polski i krajów partnerskich w obrębie priorytetów dyplomacji publicznej;

c) wzmacnianie zainteresowania Polską w różnych obszarach dyplomacji publicznej, m.in. historii, nauki, innowacyjności, nauczania języka polskiego jako obcego;

d) zainteresowanie i pozyskanie zrozumienia dla polskiego punktu widzenia oraz przezwyciężanie stereotypów w dialogu historycznym i międzykulturowym.

2.  Celem zadania publicznego, komponent nr II „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017” jest budowanie trwałych więzi społeczno – kulturalnych między społeczeństwem polskim i społeczeństwami krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji poprzez:

a) wzmacnianie więzi społecznych, w tym nawiązujących do wspólnego dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych; 

b) rozwój współpracy kulturalnej, skierowanej do twórców, odbiorców oraz teoretyków różnych obszarów kultury: teatru, filmu, sztuk wizualnych, muzyki, literatury itp.;

c) rozwój współpracy naukowej i edukacyjnej, m.in. w dziedzinie historii;

d) promocję Polski za pośrednictwem tradycyjnych środków masowego przekazu oraz nowych mediów.

3.  Celem zadania publicznego, komponent III „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017” jest:

a) rozwój debaty publicznej na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej na 2017 r.;

b) wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacyjnych, w szczególności w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa;

c) wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

4.  Działania w ramach wymienionych wyżej komponentów powinny odnosić się do następujących priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej na 2017 r.:

a) Promowanie polskiej myśli politycznej i historii, w tym dziedzictwa polskiej myśli politycznej czerpiącej z doświadczeń historycznych, uwarunkowań geopolitycznych oraz społecznych, skierowanej w stronę współpracy narodów, dialogu międzykulturowego oraz działań na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia.

b) Promowanie wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, w tym wykorzystanie wydarzeń rocznicowych związanych z wybitnymi Polakami do promocji wkładu Polski i Polaków w światową politykę, kulturę i naukę.

c) Przygotowanie międzynarodowej opinii publicznej do obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r., w tym zbudowania trwałej narracji o wartościach obecnych w całej historii Polski, wyróżniających naszą tożsamość narodową na tle innych: imperatywu wolności, poszanowania godności człowieka i jego praw, solidarności.

d) Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej, w tym wzmacniania pozytywnego wizerunku polskiej nauki, innowacyjności polskich firm, wiarygodności jako potencjalnego partnera gospodarczego oraz plasowania Polski w grupie państw nowoczesnych i twórczych.

5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego „Dyplomacja publiczna 2017” w ramach poszczególnych komponentów wynosi:

 

Numer i nazwa komponentu

I. Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017

II. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017

III. Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017

Wysokość środków przeznaczonych na komponent w zł*

4 000 000,00 zł

1 200 000, 00 zł

2 800 000,00 zł

 

 

 

 

 

6. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

1.  organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy:

a. stowarzyszenia

b. fundacje,

c. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

d. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r., poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

e. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

f. spółdzielnie socjalne,

2. niepubliczne szkoły wyższe

3. w przypadku komponentu nr III „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017” podmiotami uprawnionymi są dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawy z dnia5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.).

7. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Realizacja zadania objętego dofinansowaniem w poszczególnych komponentach:

Numer i nazwa komponentu

  I. Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017

  II. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017

  III. Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017

termin realizacji zadania publicznego

nie może rozpocząć się wcześniej niż 1.05.2017 r. i zakończyć nie później niż 30.11.2017 r.

nie może rozpocząć się wcześniej niż 1.05.2017 r. i zakończyć nie później niż 31.12.2017 r.

nie może rozpocząć się wcześniej niż 1.05.2017 r.

 i zakończyć nie później niż 30.11.2017 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

8.  Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

9.  Termin składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej  Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa; z dopiskiem na kopercie: z dopiskiem na kopercie nazwy konkursu oraz komponentu, na który oferta jest składana

 lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2017 r. o godz. 16.15 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

 10. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 17.05.2017 r.

11.  Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadania publicznego tego samego rodzaju.

W 2016 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne Współpraca w dziedzinie Dyplomacji publicznej 2016“ na kwotę 3 899 316,90 zł.

W 2016 roku Ministerstwo nie finansowało zadania publicznego „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej”.

W 2016 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2016” na kwotę 3 736 075,24 zł.

Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk