Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:16 września 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz
A+ A A-
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA - Przemiany w regionie. Wnioski w edycji jesiennej można składać do 14 października, do godz. 16.00.
Czytaj dalej...

1. Nabór odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności dla instytucji, następnie po zamieszczeniu na stronie listy instytucji prowadzony jest nabór dla stażystów. 

b) Stażyści po zapoznaniu się z ofertą instytucji w formularzu zgłoszenia wskazują instytucje pierwszego i drugiego wyboru. Na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia będzie wskazywana preferowana instytucja.

c) Po zakończeniu obu naborów, wysyłana będzie informacja o wyniku rekrutacji. Instytucje do których zostaną skierowani stażyści będą zobowiązane do spotkania się z wybranymi kandydatami i przesłania do NCK wyniku rozmów.

2. Prawne aspekty dotyczące ubezpieczenia stażysty reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj dalej...

EKO ODKRYWCY JUŻ PO RAZ CZWARTY

Wystartowała już czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu Eko Odkrywcy. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu jest zastosowanie technologii w nauce przyrody i ochronie środowiska.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o konkursie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” (M.P. z 2016 r. poz. 871), ogłasza się konkurs na finansowanie projektów w ramach ww. programu.

Czytaj dalej...

MEN przypomina, że samorządy mogą wystąpić o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4 proc. rezerwy z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

Czytaj dalej...

Sztuka dziecka jest odzwierciedleniem jego wewnętrznych przeżyć, stosunku do otaczającego je świata, wyobrażeń, a także posiadanej wiedzy i informacji. Ukierunkowanie tematyki konkursu na kwestie społeczne – związane z niepełnosprawnością będzie stanowiło istotną informację o skojarzeniach i obrazie osoby niepełnosprawnej, który funkcjonuje na etapie edukacji podstawowej.

Czytaj dalej...

KONKURS FIO 2017 OGŁOSZONY

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW (w tym spółdzielnie socjalne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych);

do udziału w otwartym konkursie ofertna realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Czytaj dalej...

Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

Czytaj dalej...

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy.

Numer naboru: RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16


więcej informacji o naborze: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/61-uslugi-rozwojowe-skierowane-do-przedsiebiorcow-i-pracownikow-przedsiebiorstw-w-oparciu-o-system-popytowy/

Czytaj dalej...

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym ogłasza w dniu 31 sierpnia 2016 r. 

konkurs nr RPZP.02.05.00-IP.01-32-K01/16 w ramach działania 2.5  Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

więcej informacji o naborze: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/25-modernizacja-energetyczna-obiektow-uzytecznosci-publicznej/

Czytaj dalej...

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk