CENTRUM DOSKONALENIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
GRYFLANDIA
HISTORIA
KALEJDOSKOP FIRM
KONTAKT
KULTURA
OFERTA INWESTYCYJNA
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
PRACA
RADA I RADNI GMINY
SPORT
STOWARZYSZENIA
TURYSTYKA
WŁADZE
ZABYTKI


 

Gryfice. Dnia 15.04.2013 r.
NASZE SPRAWY. WAŻNE DECYZJE ZAPADŁY NA OSTATNIEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ

Gmina planuje rozpoczęcie szeregu inwestycji w 2013 roku, które poprawią wygląd i funkcjonalność miasta oraz ościennych sołectw. W samych Gryficach przebudowane zostaną ulice:   Kamienna Brama, Wojska Polskiego, Piłsudskiego i Armii Krajowej. Budowa dróg i/lub chodników planowana jest przy ul. Litewskiej, Reymonta i na osiedlu XXX-lecia. Ponadto, powstaną nowe place zabaw przy ulicach: Leśnej, Akacjowej i Śniadeckich. Na terenie Gimnazjum Nr 1, od strony ul. Piłsudskiego zostanie wykonane nowe ogrodzenie, a przy ul. J. Dąbskiego – wiata przystankowa. Gmina rozbuduje również oświetlenie przy ul. Spacerowej, Gdyńskiej, Wałowej, Sosnowej, Leśnej i w Niekładziu, na czym szczególnie zależało mieszkańcom. Część finansów gminnych przeznaczone będzie na przygotowanie i uzbrajanie terenu. Dwa gimnazja również zostały uwzględnione w planie inwestycyjnym. „Jedynka” będzie miała zmodernizowaną kotłownię, a „Dwójka” nową bieżnię  i rzutnię na Orliku. Szerokopasmowy Internet w tym roku będzie kosztował 1 236 292, 10 zł. Oprócz tego zagospodarowany będzie teren przy Baszcie Prochowej i utwardzony plac przy ul. Gdyńskiej. Dla OSP Gryfice zakupiony zostanie nowy zestaw hydrauliczny.
            Inwestycje w sołectwach obejmą głównie infrastrukturę. W Borzyszewie planowana jest przebudowa istniejącej drogi z nawierzchni żużlowej na nawierzchnię z kostki brukowej Polbruk wraz z chodnikiem i odwodnieniem, a na odcinku Świeszewo – Ościęcin wykonany przepust.  Poza tym, planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej zasilającej budynki mieszkalne z nowej studni w ujęcie wody w Sokołowie, altany w Rzęsinie, sztucznego boiska w Prusinowie oraz punktów świetlnych w: Barkowie, Jasielu, Ościęcinie, Otoku, Sikorach, Świeszewie i Zaleszczycach. W Kukaniu, na budynku świetlicy wymienione będzie pokrycie dachowe, w Otoku zbudowana nowa świetlica wiejska, a w Stawnie – rozbudowana i przebudowa istniejącej świetlicy.

Zmiany dotyczące spółek gminnych
            Duże innowacje finansowe pojawiły się w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracownikom, wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Ostatecznie odjęto 87 748 zł środków obrotowych. Jednocześnie zakład obowiązany jest wpłacić do budżetu gminy kwotę 545 933, 91 maksymalnie do końca czerwca. Ponadto, nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nie zostały zatwierdzone przez radę.
            Od tej pory Rada Miejska będzie również ustalać w budżecie gminy wysokość kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego ze środków pochodzących z czynszów i dochodów własnych.   Oznacza to, że wpływy z czynszów mieszkaniowych będą jednoznacznie przypisane gminie, która kontroluje ich wielkość. W uwarunkowaniach formalno-prawnych znajduje się zapis: wieloletni program gospodarowania daje podstawę do wprowadzenia podwyżek stawek czynszowych. Czynsz z majątku komunalnego jest źródłem pokrycia kosztów utrzymania bieżącego zasobu mieszkaniowego gminy, jak również źródłem finansowania działań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych.

Gmina zaopiekuje się bezdomnymi zwierzętami

            Dobrą wiadomością jest to, że przyjęto program przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w gminie Gryfice na rok 2013. Gmina będzie wspierać finansowo adopcję i kastrację/sterylizację. Zaostrzą się przepisy związane z postępowaniem ze zwierzętami. Wskutek tego mieszkańcy będą bezpieczniejsi, właściciele pod kontrolą, a same zwierzęta – humanitarnie traktowane. Podjęta zostanie również ścisła współpraca ze schroniskiem w Sosnowicach i zorganizowane tymczasowe przytulisko. Szczegółowy sposób opieki został opracowany w Programie przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w gminie Gryfice na rok 2013.powrót do strony głównej...