CENTRUM DOSKONALENIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
GRYFLANDIA
HISTORIA
KALEJDOSKOP FIRM
KONTAKT
KULTURA
OFERTA INWESTYCYJNA
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
PRACA
RADA I RADNI GMINY
SPORT
STOWARZYSZENIA
TURYSTYKA
WŁADZE
ZABYTKI


 

Gryfice. Dnia 16.05.2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 745/2013 BURMISTRZA GRYFIC Z 13 MAJA 2013R.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2013 przez organizacje pozarządowe,  ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536  z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ogłaszam otwarty konkurs ofert  na realizację zadania z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice do realizacji  w 2013 r. przez organizacje pozarządowe pn. „Prowadzenie zajęć spotrowo-rekreacyjnych z programem informacyjno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży promującym zdrowy styl życia bez środków psychoaktywnych ”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Koordynatorowi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 745/2013 Burmistrza Gryfic z dnia  13 maja 2013 r.

BURMISTRZ  GRYFIC ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom. Przedmiotem konkursu jest powierzenie/wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

I. Nazwa  zadania. „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z programem informacyjno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży promującym zdrowy styl życia bez środków psychoaktywnych”.

II. Cele zadania. Celem zadania jest zagospodarowanie  czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu rozwój i doskonalenie sprawności fizycznej, aktywny wypoczynek i popularyzację rekreacji ruchowej oraz zdrowego stylu życia w celu minimalizowania występowania negatywnych zjawisk i niepożądanych zachowań. Program informacyjno-edukacyjny ma na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przyczyn i skutków uzależnienia  od substancji psychoaktywnych i wskazanie sposobów na radzenie sobie w sytuacjach sprzyjających kontaktom z narkotykami. Zajęcia powinny być prowadzone  pod kierunkiem osób posiadających stosowne uprawnienia.
  
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2013 wynosi 5.000,00  zł i pochodzi ze środków w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii.

IV. Termin i warunki realizacji zadania. Realizacja  zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2013 r. Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis  planowanego działania,
-  informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
- informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na  realizację zadania ( zarówno finansowych jak i poza finansowych),
-  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,   którego zadanie dotyczy,
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Dodatkowo wniosek powinien zawierać

1/  harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty,
2/  liczbę benificjentów objętych zadaniem,
3/  informację na temat sposobu rekrutacji beneficjentów zadania,
4/  informację o kwalifikacjach kadry prowadzącej zajęcia.

V. Termin składania ofert. Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 czerwca 2013 r. w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs 2013” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Pl. Zwycięstwa 37 lub przesłać pocztą.

VI. Zasady przyznawania dofinansowania

1. W konkursie mogą wziąć udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami).
2. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6  poz. 25).
3.  Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu ( statut), sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok.
 4. Wnioski dostępne są u Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych budynek Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok.214.
5. Kwota na realizację zadania jest kwotą ujętą w  budżecie Gminy Gryfice na rok 2013 - harmonogramie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
6. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gryfic a podmiotem, którego oferta została wybrana.
7. Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
VII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Gryfic. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranym organizacjom podejmie Burmistrz Gryfic w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności: zgodność projektu z zadaniami statutowymi, wartość merytoryczną projektu, ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji z zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych, kwalifikacje realizatorów, perspektywy kontynuacji projektu.
VIII. Ogłoszenie wyników. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego przez okres 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
           

IX. Informacje dodatkowe

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.  z 2010 r. Nr 234 poz. 1536  ze zmianami), Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami). Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6  poz. 25). Zlecenie/powierzenie do realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej jest efektem realizacji projektu „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przygotowała: R. Borowiak

 

powrót do strony głównej...