POWIERZCHNIA CAŁKOWITA DZIAŁKI

4,6940 ha

OZNACZENIE DZIAŁKI  W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Działka nr 6/1

OBRĘB GEODEZYJNY

Gryfice nr 3

OZNACZENIE UŻYTKU

Ba

PRZEZNACZENIE W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GRYFICE

Strefa intensywnej działalności produkcyjno - usługowej

RÓŻNICA POZIOMÓW TERENU

1,0 m

STEFA BUFOROWA

Brak

MEDIA

Energia elektryczna  w działce nr 7/1, sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej w odległości 500 m od nieruchomości

DROGA DOJAZDOWA DO DZAIŁKI

Dojazd przez drogę gminną stanowiącą działkę nr 7/1 o szerokości 15 m, bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 109, o szerokości 20 m

AUTOSTRADA/DROGA KRAJOWA

Odległość od drogi krajowej ok. 15 km

Odległość od autostrady ok. 50 km

KOLEJ

Stacja kolejowa dworzec osobowy Gryfice oraz bocznica towarowa - odległość ok. 2 km

NAJBLIŻSZE LOTNISKO MIEDZYNARODOWE

Port lotniczy Szczecin – Goleniów im. „NZZ Solidarność” Glewice w odległości ok. 50 km

NAJBLIŻSZE MIASTO WOJEWÓDZKIE

Szczecin ok. 100 km

ZABUDOWANIA

Działka nr 6/1 zabudowa budynkiem przeznaczonym pod ciepłownie