CENTRUM DOSKONALENIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
GRYFLANDIA
HISTORIA
KALEJDOSKOP FIRM
KONTAKT
KULTURA
OFERTA INWESTYCYJNA
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
PRACA
RADA I RADNI GMINY
SPORT
STOWARZYSZENIA
TURYSTYKA
WŁADZE
ZABYTKI


 






LISTA STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY GRYFICE.

1.

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”

2.

Gryfickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „REGA” w Gryficach

3.

Gryfickie Towarzystwo Kultury w Gryficach

4.

Oddział Polskiego Związku Niewidomych

5. Oddział Polskiego Związku Wędkarskiego Koło „Miejskie” nr 16
6.

Liga Obrony Kraju „BASZTA”

7.

Oddział Polskiego Związku Wędkarskiego Koło przy PKS Gryfice

8. LKS „Trygław” w Gryficach
9.

LKS „Nasiennik” w Gryficach

10.

LOK Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców

11.

Klub Sportowy „ RZEMIEŚLNIK”

12.

Koło Wędkarskie „PRZYSTAŃ” Gryfice

13.

LOP Gryfice Zarząd Miejsko-Gminny w Gryficach

14.

Miejski Klub Strzelectwa Sportowego „ BASZTA”

15.

MKS „Sparta” Gryfice

16.

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

17.

Oddział Ligi Obrony Kraju

18.

Oddział Ligi Ochrony Przyrody

19. Oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków koło nr 4
20.

Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

21.

Oddział Polskiego Związku Filatelistów

22.

Oddział Polskiego Związku Głuchych

23. Oddział Związku Byłych Żołnierzy i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego
24. Oddział Związku Inwalidów Wojennych
25. Oddział Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
26. Polski Czerwony Krzyż
27.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryficach

28. Powiatowy Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „CHROBRY“
29.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ SPARTA” Gryfice

30. Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI”
31. Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytkowego Kościoła Parafialnego w Świeszewie
32.

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzesze

33.

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gryfice

34.

Uczniowski Klub Sportowy „ GRYF”

35.

Unia Romów Pomorza Zachodniego w Gryficach

36.

Związek Drużyn ZHP „REGA”

37.

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Ziemia Gryficka”


KLUB ABSTYNENTA „REGA” w Gryficach

Status prawny:

 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 00000 91116

Adres organizacji:

 

72-300 Gryfice ul. Armii Krajowej 17

Kontakt tel.:

 

091/3843732

Osoba formalnie kierująca organizacją:

 

Edward Pietrzyk - Prezes Zarządu

Członkowie stowarzyszenia

 

społecznie - 12 osób

Cele organizacji:

 

Propagowanie na zewnątrz trzeźwości i zmiany obyczajów w kierunku osiągnięcia pełnej abstynencji, pełnienie roli środowiska alternatywnego dla osób uzależnionych od alkoholu, dającego poczucie bezpieczeństwa i możliwości realizacji różnych potrzeb życiowych.

Współpraca z innymi organizacjami:

 

Współpraca z Poradniami i Ośrodkami Lecznictwa Odwykowego, z Pomocą Społeczną, spotkania z przedstawicielami świata nauki, terapeutami, prawnikami. Ścisła współpraca z GKRPA w sprawie kierowania do nas zgłaszających się tam osób uzależnionych i ich rodzaj oraz organizowanie festynów trzeźwościowych na terenie gminy Gryfice.

Źródła finansowania organizacji

 

Dofinansowanie przez Urząd Gminy w Gryficach w latach 1995-2004. Środki własne- składki członkowskie 0d 2005 r.

Przedsięwzięcia realizowane przez organizację:

 

Propagowanie trzeźwego życia poprzez organizowanie na terenie miasta Gryfice i Gminy Gryfice festynów trzeźwościowych.

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO NR 4
 

Status prawny:

 

Wpisany postanowieniem sądu okręgowego w Bydgoszczy z dnia 22.11.2000 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod poz. 47

Adres organizacji:

 

72-300 Gryfice, Plac Zwycięstwa 37

Kontakt tel.:

 

091/3843158, kom.0697604105

Osoba formalnie kierująca organizacją:

 

Dębicka Irena- Prezes

Członkowie stowarzyszenia

 

społecznie –7 osób

Cele organizacji:

 

Zajmuje się profilaktyką i uczeniem chorych jak z ta chorobą jaką jest cukrzyca żyć

Współpraca z innymi organizacjami:

  Próbujemy wraz z kołem „Amazonek” organizować spotkanie integracyjne.

Źródła finansowania organizacji

 

Źródłem finansowania naszego stowarzyszenia są składki jakie opłacają członkowie oraz pomoc firm, ale nie każdego roku. Własny dochód organizacji w roku 2004 wyniósł 200 złotych. Były to składki członków koła.

Przedsięwzięcia realizowane przez organizację:

 

Nasza organizacja zorganizowała kilka białych sobót dla Diabetyków oraz organizuje szkolenia dla wszystkich interesujących się chorobą jaką jest cukrzyca.

 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ZARZĄD REJONOWY Z SIEDZIBĄ W GRYFICACH
 

Status prawny:

 

Stowarzyszenie K.R.S. Nr 0000109984

Adres organizacji:

 

72-300 Gryfice Plac Zwycięstwa 37

Kontakt tel.:

 

384 2602 pryw. Przewodniczącej,
Skarbnik- 384 3892

Osoba formalnie kierująca organizacją:

 

Teresa Szymańska- Przewodnicząca Oddz. Rejonowego Gryfice

Członkowie stowarzyszenia

 

społecznie –17 osób

Cele organizacji:

 

Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów, w celu: poprawiania warunków socjalno-bytowych, organizowania życia kulturalnego, reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy

Współpraca z innymi organizacjami:

 

Brak

Źródła finansowania organizacji

 

Składki członkowski. W roku 2004 dochody – 7.900 zł. Dofinansowanie 4.345 zł z C.P.R., dopłata do wycieczki

Przedsięwzięcia realizowane przez organizację:

 

Działalność charytatywna, udzielanie zapomóg finansowych. Organizowanie wycieczek, spotkań. Działalność kulturalna w Klubie Seniora. Prowadzenie Związkowej Kasy Pogrzebowej.

 

POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW KOŁO NR 3 Gryfice- Miasto
 

Status prawny:

 

„Związek” jest stowarzyszeniem kulturalnym posiadającym osobowość prawną.

Adres organizacji:

 

72-300 Gryfice ul. Wojska Polskiego 23

Kontakt tel.:

 

091/384-36-40

Osoba formalnie kierująca organizacją:

 

Witold Koziorowski- Prezes Koła Nr 3

Członkowie stowarzyszenia

 

społecznie – 4 osoby

Cele organizacji:

 

Wspólna praca członków nad rozwojem filatelistyki, rozwijanie filatelistyki w kraju, upowszechnianie polskich znaków pocztowych za granicą, ochrona członków Związku przed działaniem na ich szkodę, doskonalenie metod i sposobów kolekcjonowania znaków pocztowych, popularyzacja, inicjowanie i kształtowanie wiedzy fachowej wśród członków, reprezentacja polskiej filatelistyki na forum międzynarodowym.

Współpraca z innymi organizacjami:

 

Większość wspomnianych powyżej imprez odbyło się przeważnie przy wydatnej pomocy innych organizacji- Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach, Poczta Polska Urząd Pocztowy Nr 1 w Gryficach, GDK, Kasyno Wojskowe czy wiele zakładów pracy. Bez środków finansowych Koło nie jest w stanie zorganizować żadnej imprezy.

Źródła finansowania organizacji

 

Działalność finansowa oparta jest o roczne preliminarze dochodów i wydatków. Członkowie Koła dobrowolnie raz na rok opłacają 5 zł od osoby. 100% zebranych składek członkowskich odprowadzamy do Zarządu Okręgu PZF w Szczecinie,

Przedsięwzięcia realizowane przez organizację:

 

Comiesięczne giełdy filatelistyczne. Pokazy znaków pocztowych –10 imprez. Konkurs na znaczek pocztowy dla młodzieży Szkół Podstawowych – 2 konkursy. Wydanie koperty pamiątkowej z okazji 40-lecia istnienia Koła. Stosowanie datownika okolicznościowego z okazji 40-lecia filatelistyki na Ziemi Gryfickiej. Prowadzenie kół młodzieżowych filatelistycznych w szkołach

 

LIGA OBRONY KRAJU OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW
 

Status prawny:

 

Stowarzyszenie

Adres organizacji:

 

72-300 Gryfice ul. Kamieńska 42

Kontakt tel.:

 

091/3842475

Osoba formalnie kierująca organizacją:

 

Marian Koss- Kierownik

Członkowie stowarzyszenia

 

Płatnie- 5 osób

Cele organizacji:

 

Szkolenie kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy. Szkolenie kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR). Szkolenie kierowców- operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Szkolenie kandydatów na instruktorów nauki jazdy. Szkolenie kierowców wykonujących transport zarobkowy TAXI. Inne wg zgłoszeń, zapotrzebowań.

Współpraca z innymi organizacjami:

 

Ze szkołami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego( zdobywanie kart rowerowych, motorowerowych), udostępniamy place manewrowe, miasteczko ruchu drogowego, sale wykładowe. Z Komendą Powiatową Policji, jesteśmy współorganizatorami Powiatowego Turnieju BRD w powiatach Gryfice i Łobez.

Źródła finansowania organizacji

 

Samofinansowanie. Dochód za rok 2004- 692 tys. zł

Przedsięwzięcia realizowane przez organizację:

 

Takie jak cele.

 

LIGA OBRONY KRAJU ZARZĄD REJONOWY
GRYFICE, UL. KAMIEŃSKA 42

Status prawny:

 

Stowarzyszenie

Adres organizacji:

 

Strzelnica LOK 72-300 Gryfice Rodziewiczówny 12

Kontakt tel.:

 

091/3842475

Osoba formalnie kierująca organizacją:

 

Janusz Lubczyński, Prezes ZR LOK

Członkowie stowarzyszenia

 

płatnie - 1 osoba, społecznie – 8 osób

Cele organizacji:

 

Prowadzenie działalności oświat.- wychowawczej. Przygotowanie do zwalczania zagrożeń okresu pokoju. Krzewienie kultury fizycznej. Poszerzyć swoją działalność o sporty wodne, wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Współpraca z innymi organizacjami:

 

Współpraca z Gryfickim Domem Kultury. współpraca ze szkołami gryfickimi. Rozpoczynamy współpracę z jednostką wojskową w Trzebiatowie. Słaba, ale współpraca z organizacjami terenowymi, np. Łobez, Karnice, Cerkwica, próby z Kamieniem Pomorskim. Współorganizacja z Gminą Gryfice imprez strzeleckich np. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Gryfic, Dożynki Gminne, Ferie zimowe i letnie, spotkania z kołami i klubami o innych zainteresowaniach np. motocykliści z Meldorf.

Źródła finansowania organizacji

 

Dotacje, sponsoring, składki wspomagające, składki członkowskie, prace społeczne, opieka OSK LOK w zakresie utrzymania obiektu

Przedsięwzięcia realizowane przez organizację:

 

Popularyzacja strzelectwa sportowego poprzez: A) zakładanie szkolnych kół LOK B) organizowanie imprez strzeleckich C) udział w zawodach organizowanych poza Gryficami D) szkolenie strzeleckie, treningi, podnoszenie swoich umiejętności E) prace społeczne przy obiekcie strzelnicy, utrzymanie

 

LIGA OCHRONY PRZYRODY STOWARZYSZENIE ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY W GRYFICACH
 

Status prawny:

 

Statut LOP Oddz.Gryfice, sygn.akt. VII Ns Rej ST 727/95

Adres organizacji:

 

72-300 Gryfice Plac Zwycięstwa 37

Kontakt tel.:

 

3842243 pryw. Prezes,
3843319, pryw. V-ce Prezes

Osoba formalnie kierująca organizacją:

 

Tadeusz Boroch -Prezes

Członkowie stowarzyszenia

 

społecznie - ok.16 osób

Cele organizacji:

 

Podniesienie świadomości ekologicznej, środowiska i przyrody na terenie Gm.Gryfice. Ścisła współpraca ze szkołami a przede wszystkim z młodzieżą szkolną oraz osobami dorosłymi, różna pomoc w konkursach ekologicznych, prelekcje o tematyce ochrony przyrody. Uczestnictwo w różnych komisjach ekolog. w tym w Komisji ds. zieleni i drzewostanu Urzędu Miasta i Gm. Gryfice, współpraca ze wszystkimi organizacjami, które chcą działać na rzecz Ligi Ochrony Przyrody.

Współpraca z innymi organizacjami:

 

Bierzemy udział jako oddz. LOP Gryfice we wszystkich sprawach ekologicznych dot. ochrony środowiska i przyrody naszej Gminy. Nadleśnictwo Gryfice, WOPR, Straż Pożarna PZL, PZŁ, Współpraca
z Polskim Związkiem Pszczelarzy, Dom Kultury Gryfice

Źródła finansowania organizacji

 

Samofinansowanie plus dotacje z funduszu Ochrony Środowiska Gminy plus dotacje niewielkie Gminy Gryfice, której jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc jaka jest nam okazywana. Organizacja otrzymała dotację od Gminy Gryfice w 2004- 890,00 zł

Przedsięwzięcia realizowane przez organizację:

 

Przede wszystkim Urząd Miasta i Gminy LOP Oddz. Gryfice: Konkurs Eko- Gryf-Foto, Dom Kultury. Szkoły: różnego rodzaju konkursy np. „Niezapominajki”, Policja, LOP Oddz. Gryfice „Pies przyjaciel człowieka”, Prelekcje Zakł. Wet. Gryfice LOP Gryfice dot. Zwierząt, prelekcje o stanie przyrody Gm. Gryfice, Szkoły Gryfickie

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY„NASIENNIK”
 

Status prawny:

 

Stowarzyszenie

Adres organizacji:

 

72-300 Gryfice ul. Rodziewiczówny 2

Kontakt tel.:

 

0693373268

Osoba formalnie kierująca organizacją:

 

Roman Sowiński- Prezes Klubu

Członkowie stowarzyszenia

 

płatnie – 1 osoba, społecznie –2 osoby

Cele organizacji:

 

Szkolenie młodzieży i dzieci. Popularyzacja sportu na terenie powiatu. Organizacja zawodów sportowych. Utrzymanie II ligi Tenisa Stołowego

Współpraca z innymi organizacjami:

 

Organizacja mistrzostw wojewódzkich we współpracy: z Urzędem Marszałkowskim, z Urzędem w Starostwie Powiatowym, z Wojewódzką Federacją Sportu, z WZLZS

Źródła finansowania organizacji

 

Głównym źródłem finansowania klubu jest Gmina GRYFICE. Duża pomocą w zakupie sprzętu sportowego (stoły, rakietki, piłeczki i inne) wykazuje się starostwo Powiatowe Gryfice

Przedsięwzięcia realizowane przez organizację:

 

Utrzymanie II Ligi w tenisie stołowym, szkolenie młodzieży i dzieci, zrealizowanie wojewódzkich zawodów Gryfice

 

 

Polski Związek Wędkarski Koło „Miejskie” nr 16 Gryfice
 

Status prawny:

 

Stowarzyszenie wpisane do rejestru stowarzyszeń w dziale „A” poz. RST 2328

Adres organizacji:

 

72-300 Gryfice ul. Wałowa 21 B

Kontakt tel.:

 

091 3843441 Prezes, 0913845439,kom.509 996069 -Sekretarz. e-mail:sokol7@neostraga.pl

Osoba formalnie kierująca organizacją:

 

Andrzej Nocko-Prezes Koła

Członkowie stowarzyszenia

 

Społecznie średnio 400 osób

Cele organizacji:

 

Celem jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, aparatu wędkarskiego, użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej. Poprzez pracę z młodzieżą szkół gimnazjalnych chcemy szerzej dotrzeć do młodzieży, by pozyskać ją do naszej organizacji. Dotarcie do młodzieży chcemy osiągnąć poprzez współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi i ZHP.

Współpraca z innymi organizacjami:

 

Korzystamy z pomocy Gminy przy organizacjach zebrań członków Koła oraz z pomocy przy organizacjach zawodów wędkarskich na szczeblu Gminy.

Źródła finansowania organizacji

 

P.Z.W. finansowany jest ze składek członkowskich i dobrowolnych wpłat sponsorów. Dochody własne wahają się w granicach 10.000 zł.

Przedsięwzięcia realizowane przez organizację:

 

Praca z młodzieżą gimnazjum w celu przygotowania jej do uzyskania „Karty Wędkarskiej”. Organizacje zawodów wędkarskich dla członków PZW. Ochrona i zarybianie Regi i jezior na terenie Gminy. Sprzątanie brzegów wód w ramach akcji „Sprzątanie Świata”

 

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG SZCZECIŃSKI KOŁO PRZY PKS
 

Status prawny:

 

Brak

Adres organizacji:

 

72-300 Gryfice ul. Trzygłowska 32

Kontakt tel.:

 

0505860044- Prezes, Fax-4698340

Osoba formalnie kierująca organizacją:

 

Wojciech Czynsz - Prezes Koła

Członkowie stowarzyszenia

 

społecznie –350 osób

Cele organizacji:

 

Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa i sportu wędkarskiego, stwarzanie członkom dogodnych warunków wędkowania, racjonalne użytkowanie i ochrona wód, rozwijanie poszanowania przyrody i znajomości zasad gospodarki rybacko- wędkarskiej oraz kształtowanie etyki wędkarskiej.

Współpraca z innymi organizacjami:

 

Brak.

Źródła finansowania organizacji

 

Składki członkowskie.

Przedsięwzięcia realizowane przez organizację:

 

Brak.


KLUB SPORTOWY „RZEMIEŚLNIK”

Status prawny:

   

Adres organizacji:

 

72-300 Gryfice, ul. Mickiewicza 23/24

Kontakt tel.:

 

091/3842270, 091/3843391

Osoba formalnie kierująca organizacją:

 

Ryszard Bober - Prezes

Członkowie stowarzyszenia

 

społecznie - 4

Cele organizacji:

 

Popularyzacją brydża sportowego

Współpraca z innymi organizacjami:

 

Brak

Źródła finansowania organizacji

 

Klub utrzymuje się z własnych kwot zawodników tj. około 7000,00 zł. Dotacja z Gminy w kwocie 1000,00 zł w roku 2002, 2003, 2004.

Przedsięwzięcia realizowane przez organizację:

 

Organizowanie zawodów brydżowych.

 

STOWARZYSZENIE POLAKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ

Status prawny:

 

Organizacja Użyteczności Publicznej

Adres organizacji:

 

72-300 Gryfice Plac Zwycięstwa 37,pok.nr 5

Kontakt tel.:

 

3846638- prywatny Pełnomocnika

Osoba formalnie kierująca organizacją:

 

Ryszard Czerwiec- Pełnomocnik Prezesa SPP w Szczecinie

Członkowie stowarzyszenia

 

społecznie –1 osoba

Cele organizacji:

 

Podejmowanie na forum krajowym i zagranicznym działań zmierzających do uzyskania możliwego zadośćuczynienia i rekompensaty materialnej dla obywateli polskich poszkodowanych przez III Rzesze, z tytułu różnych form represji.

Współpraca z innymi organizacjami:

 

Brak.

Źródła finansowania organizacji

 

Składki od członków stowarzyszenia

Przedsięwzięcia realizowane przez organizację:

 

Brak.

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GRYFIC

Status prawny:

 

Organizacja Użyteczności Publicznej

Adres organizacji:

 

72-300 Gryfice BRACKA 4

Kontakt tel.:

 

091 3848302

Osoba formalnie kierująca organizacją:

 

Grzegorz Burcza- Prezes

Członkowie stowarzyszenia

 

społecznie 32 osób

Cele organizacji:

 

Podniesienie świadomości patriotycznej, środowiska lokalnego Gm.Gryfice. Integracja młodzieży ze starszym pokoleniem, utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ścisła współpraca ze szkołami, młodzieżą szkolną osobami dorosłymi oraz organizacjami zajmującymi się działalnością kulturalno oświatową.

Współpraca z innymi organizacjami:

 

Brak.

Źródła finansowania organizacji

 

Składki od członków stowarzyszenia

Przedsięwzięcia realizowane przez organizację:

 

Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego w Gryficach, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży



powrót do strony głównej...