Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11kotkow.10891507_409068295922585_5263339580287993859_ngk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/legimi gryficegk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11listopada.ulotka gazety 2gk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.LACZWARTKI.prod.ceidg.gov.plgk-is-96.jpglink
«
»
Loading…
A+ A A-

BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie w roku 2015.

 

            I. Nazwa  zadania

Prowadzenie zajęć  terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz  rodziców w szkołach podstawowych  na terenie Gryfic oraz zajęć terapeutycznych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Gryfice w okresie  wakacyjnym w celu zapobiegania różnym formom niedostosowania społecznego.

               II. Cele zadania

1. Wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami.

2. Zapobieganie i przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego  dzieci i  młodzieży oraz rodziny (przemoc, przestępczość, zaniedbania, uzależnienia).

3. Stworzenie możliwości wczesnej pomocy dziecku w rodzinie i całej rodzinie.

    Wyrównywanie deficytów rozwojowych.

4. Zagospodarowanie i wskazanie możliwości zdrowego i pożytecznego spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych w czasie wakacji.

 

          III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2015 wynosi 20.000,00  zł i pochodzi z rozdziałów  85153 i 85154 – zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

          IV. Termin i warunki realizacji zadania

 

Zadanie winno być zrealizowane w 2015 roku w sposób ciągły nie wyłączając okresu wakacji.

 

- Realizator zobowiązany będzie do prowadzenia następujących działań:

- prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych - terapii grupowej i indywidualnej przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje – zajęcia prowadzone w szkołach na terenie Gryfic,

- wyrównywanie deficytów rozwojowych u dzieci,

- prowadzenie różnorodnych zajęć, mających na celu rozwój zainteresowań, talentów i pasji,

- wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami,

-  prowadzenie zajęć terapeutycznych w czasie wakacji w świetlicach wiejskich wskazanych przez GDK (konieczność istnienia odpowiednich warunków lokalowych i możliwości łatwego dowozu dzieci z innych miejscowości).

 

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:

1/  szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

2/  informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

3/  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/  informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,

5/  informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania ( zarówno finansowych jak i poza finansowych),

6/  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,

7/ deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Gminy na bieżącą działalność, a przede wszystkim na działalność statutową, która winna być zgodna z wymogami oferty. Koszty obsługi zadania nie mogą przekroczyć 30% dotacji o którą się ubiegają.

 

Dodatkowo wniosek powinien zawierać:

-w zakresie programowym

            1/  harmonogram i szczegółowy opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,

            2/  krótką charakterystykę środowiska lokalnego, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,

- w zakresie informacyjnym,

            1/ informacja dotycząca adresatów zadania,

            2/  informacje o kwalifikacjach kadry prowadzącej zajęcia.

 

            V. Termin składania ofert

Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 lutego 2015 r. w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs 2015” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Pl. Zwycięstwa 37 lub przesłać pocztą.

 

            VI. Zasady przyznawania dofinansowania

 1. W konkursie mogą wziąć udział podmioty określone w art.11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami), których celem jest niesienie pomocy i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży pozostającej w trudnej sytuacji życiowej.

2.Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6  poz. 25).

3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1/  aktualny wyciąg z rejestru sądowego,

2/  aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu ( statut),

3/  sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok.

4. Wnioski dostępne są u Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych budynek Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok.214.

5. Kwota na realizacje zadania jest kwotą ujętą w projekcie budżetu Gminy Gryfice na rok 2015. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gryfice na rok 2015 oraz po przyjęciu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok  przez Radę Miejską w Gryficach.

6. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gryfic a podmiotem, którego oferta została wybrana.

7. Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

            VII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Gryfic

2. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranym organizacjom podejmie Burmistrz  Gryfic w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

  1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:

a/ zgodność projektu z zadaniami statutowymi,

b/ wartość merytoryczną projektu,

c/ ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji z zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

d/ kwalifikacje realizatorów,

e/ perspektywy kontynuacji projektu.

 

           VIII. Ogłoszenie wyników

1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego przez okres 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

2. Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

           

 IX. Informacje dodatkowe

W roku 2013 zadanie  realizowane było w oparciu o otwarty konkurs ofert  i dotację w wysokości 17.000,00 otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Uśmiech”. W roku 2014 zadanie realizowane było również w oparciu o otwarty konkurs ofert i dotację w wysokości 20.000,00 zł  otrzymało również Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Uśmiech”.

 

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami),

2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1356 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie  zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz. 25).

 

Przygotowała: R. Borowiak

 

 

 

 

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*