Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:27 maja 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11kotkow.10891507_409068295922585_5263339580287993859_ngk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/legimi gryficegk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11listopada.ulotka gazety 2gk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.LACZWARTKI.prod.ceidg.gov.plgk-is-96.jpglink
«
»
Loading…
A+ A A-

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) bez przeprowadzania procedury wyżej wskazaną ustawą, Burmistrz Gryfic, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę psychologa.

Zamawiający:

Gmina Gryfice, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, NIP: 857-182-10-13

II. Procedura zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) – zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

Postępowanie służy analizie cen rynkowych na potrzeby zadań wykonywanych przez Zamawiającego oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.

Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami) pod warunkiem, że Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert  zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny być przez Wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone napisem – „Informacje zastrzeżone”.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej kierowanych do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jak i rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy a także do rodzin z dziećmi, objętych procedurą Niebieskiej Karty. Przewidywany okres trwania przedmiotu zamówienia  od miesiąca czerwca 2015 r. do 31 października 2015 r. z tym,  że  zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania przedmiotu zamówienia.

IV. Zakres pracy  psychologa:

1)   prowadzenie terapii rodzin  w miejscu ich zamieszkania, bądź w miejscu uzgodnionym z rodziną,

2)   współpraca z pracownikami socjalnym i asystentami rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice w zakresie podejmowanych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania wytypowanych rodzin,

3)   opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach,

4)   prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

5)   prowadzenie różnych form pomocy i wsparcia psychologicznego dla podopiecznych w zakresie problemów rodzinnych i osobistych w sytuacjach napięć emocjonalnych oraz trudności życiowych,

6)   praca nad budowaniem lub odzyskaniem relacji pomiędzy rodzicami biologicznymi i dziećmi oraz budowaniem autorytetu rodziców w oczach dzieci w celu podwyższenia znaczenia roli rodziny,

7)   edukacja - uświadamianie potrzeb dzieci, edukacja  w zakresie rozwoju dziecka i możliwości spędzania wspólnie czasu wolnego z dziećmi,

8)   budowanie wizerunku zdecydowanego rodzica, który poprzez pewność siebie i konsekwencję w działaniu zapewni dziecku bezpieczeństwo,

9)   motywowanie do przestrzegania realizacji obowiązku szkolnego,

10)  prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego wobec osób uzależnionych i współuzależnionych, a także sprawców i ofiar przemocy domowej,

11)  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz do podejmowania i utrzymywania zatrudnienia.

V. Zakres zamówienia:

1)    Zakres pracy psychologa na rzecz rodzin wynosić będzie 3 godziny w miesiącu   i obejmować będzie 27 rodzin przez okres 4 miesięcy.

2)    Prowadzenie dokumentacji w zakresie wyżej wymienionych działań (rejestr osób, które skorzystały z porady/konsultacji, w tym: data, imię i nazwisko oraz podpis uczestnika porady/konsultacji, imię i nazwisko oraz podpis osoby udzielającej porady/konsultacji.

3)    Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z osiągniętych celów oraz przebiegu swojej pracy w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji całego zadania w terminie do dnia 15 listopada 2015 r.

 

 

VI. Warunki wymagane związane z wykonywaniem przedmiotu jakie powinien spełniać wykonawca:

 

1)      posiadanie  uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych powyżej opisanym przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego warunku potwierdzają następujące dokumenty: wpis do właściwego  rejestru lub informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,

2)      posiadanie wiedzy i doświadczenia  do wykonywania zamówienia. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej 2 usługi  z zakresu przedmiotu zamówienia dla podmiotów gospodarczych lub instytucji publicznych. Spełnienie warunków potwierdzają następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy o wykonanych lub wykonywanych usługach ze wskazaniem danych adresowych podmiotów gospodarczych lub instytucji publicznych, przedmiotu usługi, dat wykonywania usługi – na formularzu „Wykaz usług podobnych”, stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3)      posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia,

4)      posiadanie minimum 2 letniego doświadczenia w pracy z rodziną,

5)      o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zadania.

 

VII. Termin wykonania zamówienia: Przewidywany termin realizacji: VI-X 2015 r.  Szczegółowe daty zostaną ustalone w umowie – zleceniu,  której wzór stanowi załącznik nr 3 i która  zostanie podpisana z wybranym wykonawcą.

VIII. Kryteria wyboru oferty:

Jako kryterium oferty przyjmuje się najkorzystniejszą cenę.

 

IX. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy złożyć do dnia 01.06.2015 r.  do godziny 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice (pokój 103, I piętro). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.bip.gryfice.eu,  niezwłocznie po wybraniu oferty.

 

XI. Zapytania o przedmiot zamówienia: wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Regina Borowiak – podinspektor ds. profilaktyki alkoholowej Urzędu Miejskiego  w Gryficach, tel. (91) 385 32 17,   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się  drogą elektroniczną

XII.     Oferent może przed upływem terminu zmienić bądź wycofać ofertę.

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania postępowania bez podania przyczyny.

XIV.   Czas związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

 

 

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*