Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 maja 2017 roku  |  Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna
A+ A A-

ZARZĄDZENIE NR 742/2013 BURMISTRZA GRYFIC Z DNIA 10 MAJA 2013r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2013 przez organizacje pozarządowe,  ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536  z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

      § 1.  Ogłaszam otwarty konkurs ofert  na realizację zadania z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice do realizacji  w 2013 r. przez organizacje pozarządowe pn. „Organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i  młodzież promujących styl życia  wolny od uzależnień ”.

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Koordynatorowi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załącznik do pobrania

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*