Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:19 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11kotkow.10891507_409068295922585_5263339580287993859_ngk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/legimi gryficegk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11listopada.ulotka gazety 2gk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.LACZWARTKI.prod.ceidg.gov.plgk-is-96.jpglink
«
»
Loading…
A+ A A-

ZAPYTANIE OFERTOWE- PSYCHOLOG- TERAPEUTA RODZINNY

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.) bez przeprowadzania procedury wyżej wskazaną ustawą, Burmistrz Gryfic, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę psychologa – terapeuty rodzinnego.

Zamawiający:

Gmina Gryfice, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, NIP: 857-182-10-13

II. Procedura zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) – zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

Postępowanie służy analizie cen rynkowych na potrzeby zadań wykonywanych przez Zamawiającego oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.

Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami) pod warunkiem, że Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert  zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny być przez Wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone napisem – „Informacje zastrzeżone”.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej kierowanych do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jak i rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy a także do rodzin z dziećmi, objętych procedurą Niebieskiej Karty dla przewidywanej liczby 14 rodzin w okresie od m-ca maja 2014 r. do 31 października 2014 r. z tym,  że  zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników oraz okresu trwania przedmiotu zamówienia.

IV. Zakres pracy psychologa – terapeuty  rodzinnego:

1)      praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania, bądź w miejscu uzgodnionym z rodziną,

2)      współpraca z pracownikami socjalnym i asystentami rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,

3)      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach,

4)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

5)      pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych i psychologicznych,

6)      praca nad budowaniem lub odzyskaniem relacji pomiędzy rodzicami biologicznymi i dziećmi oraz budowaniem autorytetu rodziców w oczach dzieci w celu podwyższenia znaczenia roli rodziny,

7)      edukacja - uświadamianie potrzeb dzieci, edukacja  w zakresie rozwoju dziecka i możliwości spędzania wspólnie czasu wolnego z dziećmi,

8)      budowanie wizerunku zdecydowanego rodzica, który poprzez pewność siebie i konsekwencję w działaniu zapewni dziecku bezpieczeństwo,

9)      motywowanie do przestrzegania realizacji obowiązku szkolnego,

10)   udzielanie wsparcia indywidualnego osobom doświadczającym przemocy, przekazywanie informacji ofiarom przemocy na temat możliwości skorzystania z pomocy, ich uprawnień i kierowanie do uczestnictwa w programach terapeutycznych dla ofiar przemocy,

11)   udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.

V. Zakres zamówienia:

1)      Zakres pracy psychologa -  rodzinnego na rzecz środowiska wynosić będzie 8 godz. miesięcznie tj. na czas umowy przypadnie 48  godz. na każde środowisko.

2)      Sporządzenie comiesięcznych sprawozdań z osiągniętych celów oraz przebiegu swojej pracy.

VI. Warunki wymagane związane z wykonywaniem przedmiotu jakie powinien spełniać wykonawca:

1)      posiadanie  uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych powyżej opisanym przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego warunku potwierdzają następujące dokumenty: wpis do właściwego  rejestru lub informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej ( nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),

2)      posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej 2 usługi szkolenia z zakresu przedmiotu zamówienia dla podmiotów gospodarczych lub instytucji publicznych. Spełnienie warunków potwierdzają następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy o wykonanych lub wykonywanych usługach ze wskazaniem danych adresowych podmiotów gospodarczych lub instytucji publicznych, przedmiotu usługi, dat wykonywania usługi – na formularzu „Wykaz usług podobnych”, stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3)      o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zadania tj: a) posiadają wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, resocjalizacja, praca socjalna, socjologia, psychologia; b) posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z rodziną.

VII. Termin wykonania zamówienia: Przewidywany termin realizacji: V-X 2014 r.  Szczegółowe daty zostaną ustalone w umowie – zleceniu, której wzór stanowi załącznik nr 3 i która  zostanie podpisana z wybranym wykonawcą.

VIII. Kryteria wyboru oferty:

Jako kryterium oferty przyjmuje się najkorzystniejszą cenę.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy złożyć do dnia 19.05.2014 r. do godziny 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice (pokój 103, I piętro). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.bip.gryfice.eu,  niezwłocznie po wybraniu oferty.

XI. Zapytania o przedmiot zamówienia: wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Regina Borowiak, podinspektor ds. profilaktyki alkoholowej w Urzędzie Miejskim w Gryficach, tel. 91 385 32 17, mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną

XII.     Oferent może przed upływem terminu zmienić bądź wycofać ofertę.

XIII.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania postępowania bez podania przyczyny.

XIV.   Czas związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*