Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:16 września 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz
A+ A A-

OGŁOSZENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI W ROKU 2014

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 973 /2013 Burmistrza Gryfic z dnia  05  grudnia 2013 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartych  konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 przez organizacje pozarządowe.

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami ) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ogłaszam listę zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice do realizacji  w 2014 r. przez organizacje pozarządowe:

 1. Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice – prowadzenie klubu abstynenta ,
 2. Prowadzenie zajęć  terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz  rodziców w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gryfic oraz zajęć terapeutycznych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Gryfice w okresie wakacyjnym w celu zapobiegania różnym formom niedostosowania społecznego.

§ 2.  Zadania wymienione w § 1 zostaną zrealizowane poprzez otwarte konkursy ofert.

§ 3.  Treść ogłoszeń o otwartych konkursach ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i koordynatorowi gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1

do zarządzenia Nr  973/2013

Burmistrza Gryfic z dnia  05 grudnia 2013 r.

 

BURMISTRZ  GRYFIC ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie w roku 2014.

       I. Nazwa zadania

Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy Gryfice prowadzenie klubu abstynenta

            II. Cele zadania

 1. Zapewnienie dostępności do usług terapeutycznych dla osób utrzymujących

 abstynencję i ich rodzin.

 1. Ograniczenie ilości osób sięgających po alkohol oraz uzależnionych od alkoholu.
 2. Ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu.
 3. Krzewienie abstynencji.
 4. Korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku lokalnym.

       III. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania w roku 2014 wynosi 22.000,00  zł i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

      IV. Termin i warunki realizacji zadania

1.Zadanie winno być zrealizowane w 2014 roku w sposób ciągły.

2.Placówka zobowiązana będzie do prowadzenia następujących działań:

a/ psychologiczno-terapeutycznych przez:

-         wspomaganie procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym,

-         udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin,

-         prowadzenie programów zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych,

-         realizacja programów  rozbudzających zainteresowania i aktywność życiową abstynentów,

-         podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowisk abstynenckich,

-         podejmowanie działań propagujących w społeczeństwie idee trzeźwości

b/ informacyjnych obejmujących:

-         prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, stowarzyszeń, fundacji, które zajmują się problemem uzależnienia od alkoholu w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym,

-         w miarę potrzeb indywidualnych klientów informowanie i kierowanie ich do innych placówek i ośrodków zajmujących się problemem uzależnienia i współuzależnienia,

-         współpracę ze środkami masowego przekazu, mającą na celu kształtowanie świadomości społecznej  w zakresie skali i mechanizmów alkoholizmu oraz metod przeciwdziałania alkoholizmowi.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Gminy na bieżącą działalność, a przede wszystkim na działalność statutową, która winna być zgodna z wymogami oferty. Koszty wynagrodzeń gospodarza klubu i obsługi administracyjno-księgowej zadania nie mogą przekroczyć 30% dotacji o którą się ubiegają.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami ) i zawierać:

1/ szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

2/  informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

3/  szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/  informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających

     realizację zadania,

5/  informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację

     zadania ( zarówno finansowych jak i poza finansowych),

6/  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego

     zadanie dotyczy.

7/ deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Dodatkowo powinien zawierać:

1/  harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty,

2/  krótką charakterystykę środowiska lokalnego, w którym prowadzona lub planowana jest

     działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,

3/  opis lokalu i  tytuł  prawny do lokalu (odpis dokumentu lub umowy).

 

     V. Termin składania ofert

 

Oferty na realizację  zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia     2013r. w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs 2014” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Pl. Zwycięstwa 37 lub przesłać pocztą.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do 31 grudnia 2012 r.

 

     VI. Zasady przyznawania dofinansowania

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których terenem działania jest Gmina Gryfice. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6 poz. 25 ).

 1. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a)      aktualny wyciąg z rejestru sądowego,

b)      aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu ( statut),

c)      sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok.

 1. Wnioski dostępne są u Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - budynek Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok.214.
 2. Kwota na realizację zadania jest kwotą ujętą w projekcie budżetu Gminy Gryfice.
 3. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gryfice na rok 2014 przez Radę Miejską w Gryficach. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gryfic a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 4. Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

   VII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną przez

      Burmistrza Gryfic.

 1. Decyzję o powierzeniu realizacji zadania wybranej organizacji podejmie Burmistrz  Gryfic w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja konkursowa będzie brała pod

 uwagę w szczególności:

1/ zgodność projektu z zadaniami statutowymi,

2/ wartość merytoryczną projektu,

3/ ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,

w tym  realizacji z zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

               4/ kwalifikacje realizatorów,

               5/ perspektywy kontynuacji projektu.

 

   VIII. Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego przez okres 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
 2. Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                

 IX. Informacje dodatkowe

W 2012 roku zadanie realizowane było w oparciu o otwarty konkurs ofert i na mocy umowy kwotę 22.000 zł otrzymało Gryfickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Rega”.

W roku 2013 zadanie realizowane było również w oparciu o otwarty konkurs ofert i dotację w wysokości 22.000,00 otrzymało Gryfickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Rega”.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami),
 2. Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie  zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).

 

Przygotowała: R. Borowiak

 

                              

Załącznik  Nr 2

do zarządzenia Nr  973

Burmistrza Gryfic z dnia 05 grudnia 2013 r.

BURMISTRZ  GRYFIC

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie w roku 2014.

            I. Nazwa  zadania

Prowadzenie zajęć  terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz  rodziców w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gryfic oraz zajęć terapeutycznych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Gryfice w okresie wakacyjnym w celu zapobiegania różnym formom niedostosowania społecznego.

 

            II. Cele zadania

1.Zapobieganie i przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego i patologii rodziny oraz dzieci i młodzieży (przemoc, przestępczość, zaniedbania, uzależnienia).

2. Wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami.

3. Stworzenie możliwości wczesnej pomocy dziecku w rodzinie i całej rodzinie. Wyrównywanie deficytów rozwojowych.

4. Zagospodarowanie i wskazanie możliwości zdrowego i pożytecznego spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych w czasie wakacji.

 

            III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2014 wynosi 20.000,00  zł i pochodzi z rozdziału  85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

            IV. Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie winno być zrealizowane w 2014 roku w sposób ciągły nie wyłączając okresu wakacji.

- Realizator zobowiązany będzie do prowadzenia następujących działań:

- prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych - terapii grupowej i indywidualnej przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje – zajęcia prowadzone w szkołach na terenie Gryfic,

- wyrównywanie deficytów rozwojowych u dzieci,

- prowadzenie różnorodnych zajęć, mających na celu rozwój zainteresowań, talentów i pasji,

- wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami,

-  prowadzenie zajęć terapeutycznych w czasie wakacji w świetlicach wiejskich wskazanych przez GDK (konieczność istnienia odpowiednich warunków lokalowych i możliwości łatwego dowozu dzieci z innych miejscowości)

 

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:

1/ szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis

     planowanego działania,

2/  informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

3/  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/  informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających

     realizację zadania,

5/  informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację

     zadania ( zarówno finansowych jak i poza finansowych),

6/  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego

     zadanie dotyczy,

7/ deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Gminy na bieżącą działalność, a przede wszystkim na działalność statutową, która winna być zgodna z wymogami oferty. Koszty obsługi zadania nie mogą przekroczyć 30% dotacji o którą się ubiegają.

Dodatkowo wniosek powinien zawierać

w zakresie programowym

            1/  harmonogram i szczegółowy opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia

            rezultaty,

            2/  krótką charakterystykę środowiska lokalnego, w którym prowadzona lub

                 planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,

w zakresie informacyjnym,

            1/ informacja dotycząca adresatów zadania,

            2/  informacje o kwalifikacjach kadry prowadzącej zajęcia.

            V. Termin składania ofert

 

Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27 grudnia 2013 r. w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs 2014” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Pl. Zwycięstwa 37 lub przesłać pocztą.

       VI. Zasady przyznawania dofinansowania

 

1. W konkursie mogą wziąć udział podmioty określone w art.11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami), których celem jest niesienie pomocy i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży pozostającej w trudnej sytuacji życiowej.

2.Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6  poz. 25).

3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1/  aktualny wyciąg z rejestru sądowego,

2/  aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu ( statut),

3/  sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok. 

4. Wnioski dostępne są u Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych budynek Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok.214.

5. Kwota na realizacje zadania jest kwotą ujętą w projekcie budżetu Gminy Gryfice na rok 2014. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gryfice na rok 2014 oraz po przyjęciu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok  przez Radę Miejską w Gryficach.

6. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gryfic a podmiotem, którego oferta została wybrana.

7. Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 VII. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty

1.   Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Gryfic.

 1. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranym organizacjom podejmie Burmistrz Gryfic w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:

a/ zgodność projektu z zadaniami statutowymi,

b/ wartość merytoryczną projektu,

c/ ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji z zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

d/ kwalifikacje realizatorów,

e/ perspektywy kontynuacji projektu.

 

    VIII. Ogłoszenie wyników

1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego przez okres 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

2. Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

           

      IX. Informacje dodatkowe

W roku 2011 zadanie realizowane było w oparciu o otwarty konkurs ofert i na mocy umowy kwotę 20.000 zł otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Uśmiech”. W roku 2013 realizowane również w oparciu o otwarty konkurs ofert  i dotację w wysokości 17.000,00 otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Uśmiech”.

 

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1.Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami),

2.Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1356 z późniejszymi zmianami).

3.Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r.

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie  zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz. 25).

 

Przygotowała: R. Borowiak

 

 

 

 

 

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk