Logo
Wydrukuj tę stronę

BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie.

 

Lp
Położenie
nieruchomości
Nr działki

Pow. działki

Numer KW

Opis lokalu
Cena
wywoławcza
Wysokość
 wadium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
GRYFICE

ul. Plac Zwycięstwa 1

LOKAL UŻYTKOWY

(parter budynku)

Działka nr 137/7

o pow. 299 m2

w udziale

12,04 %

KW nr SZ1G/00025317/7

sala (usługowa, sprzedaży), wc, pomieszczenie (gospodarcze)
o łącznej powierzchni użytkowej 57,60 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o powierzchni użytkowej 
8,46 m²
230.000 zł
46.000 zł

 

P R Z E T A R G   odbędzie  się   w   siedzibie    Urzędu   Miejskiego   w    Gryficach

ul. Plac Zwycięstwa  37 w sali 102, I piętro

w dniu 30 stycznia 2014 r.o godz. 1100

 

WARUNKIEM przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium  wynoszącego 20 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 24 stycznia 2014 r.  przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Gryficach numer 02937600010000054720010013

- w przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości ustalonej w przetargu,

- w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ustalonym przez Gminę terminie wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy,

- nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej,

- uzyskana cena nieruchomości   płatna   jest   jednorazowo   przed    podpisaniem    umowy    notarialnej – transakcja jest zwolniona z podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt. 10 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.).        

                                                     

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie  wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu.

 

Burmistrz Gryfic  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży wyżej opisanych nieruchomości udziela Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach

ul. Plac Zwycięstwa 37 piętro I  pokój 126 lub telefonicznie - numer 091 38 53 244.

 

Gryfice dn. 16.12.2013 r.

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk