Logo
Wydrukuj tę stronę

BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH i ZABUDOWANYCH położonych przy ul. OGRODOWEJ,  ŚNIADECKICH, KAMIEŃSKIEJ, WESOŁEJ, SZEWSKIEJ i KLASZTORNEJ W GRYFICACH w obrębie miasta nr 8, 6, 9, 5;

PRZEDMIOTEM PRZETARGÓW SĄ NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:

ul. Ogrodowa w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

62/23

1.181 m2

15.000,00 zł

75.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

2.

62/26

1.364m2

16.200,00 zł

81.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

3.

62/27

1.432m2

17.000,00 zł

85.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

4.

62/28

1.436m2

16.800,00 zł

84.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

5.

62/29

1.633m2

18.000,00 zł

90.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT 

 

ul. Śniadeckich w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

40/34

1.531 m2

12.200,00 zł

61.000,00 zł

SZ1G/00042555/2

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

 

ul. Kamieńska w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

280/2

1.243 m2

15.000,00 zł

75.000,00 zł

SZ1G/00043240/8

2.

280/3

  899 m2

14.000,00 zł

70.000,00 zł

SZ1G/00043241/5

Dla przedmiotowych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy: nr 208/2011 znak WPG.6730.290.2011 i WPG.6730.289.2011 z dnia 30.09.2012 r. dla inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym z usługami nieuciążliwymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

 

ul. Wesoła  w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

88/2

1.637 m2

13.000,00 zł

65.000,00 zł

SZ1G/00028222/5

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zieleni urządzonej ogólnodostępnej – niskiej i wysokiej.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

 

ul. Szewskiej 13 w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

80/28

zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o pow. 96 m2 wraz z budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 57 m2

298 m2

30.000,00 zł

150.000,00 zł

SZ1G/00026439/5

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy mieszkaniowej i usługowej Starego Miasta – strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej (Stare Miasto).

Wylicytowana cena zwolniona jest z podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1  pkt. 10 i art. 29 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2011 nr 177 poz.1054 ze zmianami).

 

 ul. Klasztornej 11  w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

77/8 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 101 m2, dobudówką i budynkami gospodarczymi

394 m2

 22.000,00 zł

110.000,00 zł

SZ1G/00039078/0

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy mieszkaniowej i usługowej Starego Miasta – strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej (Stare Miasto).

Wylicytowana cena zwolniona jest z podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1  pkt. 10 i art. 29 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2011 nr 177 poz.1054 ze zmianami).

 

P R Z E T A R G I   odbędą się  w  dniu 30 kwietnia 2014 r. o  godz. 11:00
w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Gryficach,  Plac Zwycięstwa 37,  pokój nr 102, I piętro.

WARUNKIEM  przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty WADIUM w wysokości
20% ceny wywoławczej, w terminie do dnia  24 kwietnia 2014 r.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium ze wskazaniem numeru działki, w wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Gryficach numer 02 9376 0001 00000 547 2001 0013.

 

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość. Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu.

Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu.

 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Ogrodowej zorganizowane były w dniu: 17.07.2012r., 11.12.2012 r., 26.02.2013 r.,14.05.2013 r., 02.07.2013 r. i 22.08.2013 r., 08.10.2013r., 06.12.2013 r.; przy ul. Śniadeckich w dniu 11.12.2012r., 26.02.2013r., 14.05.2013 r., 02.07.2013r. i 22.08.2013 r., 08.10.2013 r, 06.12.2013 r..30.01.2014 r.; przy ul. Kamieńskiej w dniu 02.07.2013 r., 22.08.2013 r., 08.10.2013r., 06.12.2013 r., 30.01.2014 r. przy ul. Szewskiej 13 oraz ul. Klasztornej 22.08.2013 r., 14.11.2013 r., 30.01.2014 r.

 

WPŁACONE WADIUM PRZEPADA w przypadku uchylenia się nabywcy od podpisania umowy notarialnej w ustalonym przez zbywcę terminie. Uzyskana cena nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

BURMISTRZ GRYFIC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA.

Szczegółowych  informacji udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach pokój nr 125 lub 126, I piętro, tel. 91 38-532-43, 91 38-532-44

           

BURMISTRZ  GRYFIC

Andrzej  Szczygieł

                     

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk