Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:29 maja 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria
A+ A A-

BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom. Przedmiotem konkursu jest powierzenie/wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

I. Nazwa  zadania

 Organizacja wypoczynku letniego w 2014 roku dla dzieci z Gminy Gryfice w okresie wakacyjnym – półkolonie.

 

II. Cele zadania

Celem zadania jest zagospodarowanie  czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich. Powinny to być zajęcia organizowane przy czynnym udziale uczestników, zakładające wypoczynek i rozrywkę, zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień indywidualnych. Powinny dawać okazję do kształtowania właściwych postaw, podnosić poziom wiedzy na temat działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz zachęcać do społecznego działania, uczyć samodzielnego i efektywnego gospodarowania czasem wolnym.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2014 wynosi 5.000,00  zł i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

  1. Realizacja  zadania przewidziana jest w okresie od 01 lipca do  29 sierpnia 2014 r.
  2. Składający ofertę winien spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:

- szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis wszystkich planowanych działań,

- liczbę dzieci objętych projektem (pierwszeństwo uczestniczenia w półkoloniach mają posiadać dzieci z rodzin o niskich dochodach – kierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej),

- informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,

- informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania ( zarówno finansowych jak i poza finansowych),

-  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,

- informację o kwalifikacjach kadry prowadzącej zajęcia.

3. Organizator zapewni udział dzieci i młodzieży w zajęciach edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.

4. Organizator zorganizuje przynajmniej 1 wycieczkę krajoznawczą w okolice miejsca organizacji półkolonii.

5. Uczestnicy wypoczynku zostaną objęci ubezpieczeniem  od nieszczęśliwych wypadków.

6. Organizator wypoczynku będzie na bieżąco informował rodziców (prawnych opiekunów dzieci) o wszelkich zdarzeniach , kóre dotyczą ich dzieci mające na względzie ich bezpieczeństwo i stan zdrowia.

 

 V. Termin składania ofert

Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 czerwca 2014 r. w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs 2014” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Pl. Zwycięstwa 37 lub przesłać pocztą.

 

 VI. Zasady przyznawania dofinansowania

1. W konkursie mogą wziąć udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami).

2. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6  poz. 25).

3.  Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a) aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b)  aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),

c)   sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok.

 

4. Wnioski dostępne są u Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych budynek Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok.214.

5. Kwota na realizację zadania jest kwotą ujętą w  budżecie Gminy Gryfice na rok 2014 - harmonogramie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

6. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gryfic a podmiotem, którego oferta została wybrana.

7. Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 VII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

  1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Gryfic.
  2. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranym organizacjom podejmie Burmistrz Gryfic w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
  3. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:

a)      zgodność projektu z zadaniami statutowymi,

b)      wartość merytoryczną projektu,

c)      ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji z zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

d)     kwalifikacje realizatorów,

e)      perspektywy kontynuacji projektu.

 

VIII. Ogłoszenie wyników

 

1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego przez okres 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

2. Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

           

 IX. Informacje dodatkowe

 

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

  1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010 r. Nr 234 poz. 1536  ze zmianami),
  2. Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami).
  3. Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6  poz. 25).

 Przygotowała: R. Borowiak

 

 

 

 

Facebook

Facebook

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk