Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:3 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Leszek, Anatola, Tamara
A+ A A-

UCHWAŁA NR XXVI/332/2012
RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH
z dnia 23 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2013".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 r. Nr 16,
poz.  95  z późn.  zm. 1)  )  i art.  5a  ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o
wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. 2)  ) Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala  się  ,,Program  współpracy  Gminy  Gryfice  z organizacjami  pozarządowymi  w roku  2013"
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Tokarczyk


1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr
208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/332/2012
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 23 listopada 2012 r.


„Program współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2013"
Gmina  Gryfice  uznając,  że  jej  celem  jest  zaspokajanie  zbiorowych  potrzeb  mieszkańców  oraz  w uznaniu  roli
aktywności  obywatelskiej  w rozwiązywaniu  problemów  społeczności  lokalnej,  deklaruje  wolę  kształtowania
długookresowej  współpracy  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  z podmiotami,  o których  mowa  w art.  3 ust.
3 ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie  i wyraża  intencję
realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi.
Intencją  Gminy  jest  rozwój  współpracy  z sektorem  pozarządowym,  będącej  ważnym  składnikiem  lokalnego
systemu  demokratycznego  ładu  społecznego,  opartego  o zasady:  pomocniczości,  partnerstwa,  efektywności,
jawności przy zachowaniu suwerenności stron.


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. „ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie / t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze. zm./;
2. „Organizacji" - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ustawy;
3. „zadaniu publicznym" rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy;
„Programie" rozumie się przez to „Roczny program współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2013";
4. „konkursie" - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i w art.13 ustawy,
Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe Programu
§ 2. 1. Celem  głównym  Programu  jest  zaspokajanie  potrzeb  społecznych  mieszkańców  Gminy  Gryfice  oraz
wzmocnienie  rozwoju  społeczeństwa  obywatelskiego  poprzez  budowanie  i umacnianie  partnerstwa  pomiędzy
Gminą a organizacjami.
2. Celami szczegółowymi Programu jest:
- umacnianie  w świadomości  społecznej  poczucia  odpowiedzialności  za  siebie,  swoje  otoczenie,  wspólnotę
lokalną oraz jej tradycje,
- tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
- uzupełnianie działań w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,
Rozdział 3.
Zasady współpracy
§ 3. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości  –  oznacza  to,  że  gmina  powierza  organizacjom  realizację  zadań  własnych,  a organizacje
zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
2) suwerenności  stron  -  przejawia  się  w poszanowaniu  autonomii  organizacji  pozarządowych  oraz  wzajemnym
nie ingerowaniu w sprawy wewnętrzne,
3) partnerstwa - realizowana poprzez dobrowolną współpracę, równorzędnych sobie podmiotów, rozwiązywanie
spornych  kwestii  poprzez  kompromis,  wymianę  poglądów,  uwzględnianie  wzajemnych  uwag,  wyjaśnianie
rozbieżności, wymianę informacji, wzajemne planowanie, organizowanie i wykonywanie zadań,
4) efektywności – oznacza dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,
5) uczciwej konkurencji – oznacza kształtowanie przejrzystych reguł współpracy opartych na równych i jawnych
kryteriach wspierania organizacji pozarządowych,
6) jawności – oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy Gminy z organizacjami są powszechnie wiadome
i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy
§ 4. Przedmiotem współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1. realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,
2. podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,
3. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.
Rozdział 5.
Formy współpracy
§ 5. 1. Gmina Gryfice współpracuje z organizacjami pozarządowymi w formie:
a) zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych wraz z przekazaniem dotacji na ich sfinansowanie
lub dofinansowanie w trybach przewidzianych ustawą lub przepisami szczególnymi;
b) wzajemnego  informowania  się  o planowanych  kierunkach  działalności  i realizowanych  zadaniach,
w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach internetowych gminy;
c) konsultowania z podmiotami Programu, projektów aktów normatywnych dotyczących sfer współpracy poprzez
udostępnianie projektów tych aktów na stronach internetowych gminy i na tablicy ogłoszeń;
d) użyczanie  bądź  wynajmowanie  na  preferencyjnych  warunkach  lokali  i budynków  komunalnych  oraz
udostępnianie lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
e) prowadzenia  wspólnych  przedsięwzięć,  np.  organizacja  imprez  okolicznościowych,  kulturalno-promocyjnych,
sportowych;
f) bezpośredniego  finansowania  części  wydatków  związanych  z organizacją  różnych  przedsięwzięć  oraz
przygotowania zaproszeń, dyplomów, podziękowań.
2. Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym i szkoleniowym podmiotów Programu.
Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne
§ 6. 1. Program  obejmuje  swym  zasięgiem  sferę  zadań  publicznych,  wymienionych  w art.  4 ustawy,
realizowanych przez gminę.
2. Zadaniami priorytetowymi Programu w roku 2013 są:
1) wspieranie  działań  o zasięgu  lokalnym  na  rzecz  upowszechniania  kultury  oraz  wspomaganie  działań
związanych z remontami i konserwacją zabytków,
2) wspieranie działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska, przyrody i edukacji ekologicznej,
3) wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym,
4) wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, kombatantów i osób represjonowanych,
5) wspieranie  i upowszechnianie  kultury  fizycznej  i sportu  poprzez  organizowanie  zajęć,  współzawodnictwa
i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Gminy,
6) promowanie walorów turystycznych regionu,
7) działania w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i związanej z uzależnieniami poprzez:
- udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice,
- prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w zakresie prowadzenia zajęć
psychologiczno-pedagogicznych,
8) wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia,
9) wspieranie osób niepełnosprawnych,
10) w zakresie  pomocy  społecznej;  pomoc  w zapewnieniu  zakwaterowania  i wyżywienia  osobom  bezdomnym
oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
11) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
– współpraca z miastami partnerskimi,
12) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
13) ratownictwa i ochrony ludności.
3. Burmistrz Gryfic może, na wniosek podmiotu Programu, rozszerzyć listę zadań realizowanych w 2013 roku
po uzyskaniu niezbędnych na ten cel środków finansowych.
Rozdział 7.
Okres realizacji programu
§ 7. 1. Niniejszy  Program  realizowany  będzie  w okresie  od  1 stycznia  2013  do  31  grudnia  2013,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w umowach o powierzeniu lub wsparciu realizacji
zadań Gminy w roku 2013.
Rozdział 8.
Sposób realizacji programu
§ 8. 1. Realizacja Programu będzie się odbywała poprzez zlecanie zadań w drodze konkursu otwartego . Tryb
organizacji konkursu określa ustawa.
2. Burmistrz  Gryfic  może  zlecić  Organizacji  realizację  zadania  publicznego  –  na  wniosek  tej  Organizacji –
z pominięciem  otwartego  konkursu  ofert.  Szczegółowe  warunki  oraz  tryb  przyznawania  dofinansowania  określa
art. 19a ustawy.
§ 9. Burmistrz  Gryfic  wyznaczy  osoby  z poszczególnych  wydziałów  i jednostek  organizacyjnych  według
przedmiotu działania, do kontroli poszczególnych zadań realizowanych przez Organizacje. Rozliczanie finansowe
podlega kontroli Skarbnika Gminy
§ 10. Urząd  będzie  wspierał  działalność  Organizacji  poprzez  udzielanie  wsparcia  logistycznego,  bezpłatnych
porad i organizacji szkoleń, pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych /w tym także środków unijnych/.
§ 11. Urząd  zobowiązuje  się  do  pomocy  w promocji  lokalnych  organizacji  pozarządowych  oraz  przy
organizacji wystaw promujących ich dorobek.
§ 12. W celu rozwijania partnerskiej współpracy w zakresie kultury fizycznej i sportu powołana jest Gminna
Rada  Sportu  stanowiąca  ciało  opiniująco-inicjujące,  której  zadania  określone  są  odrębnym  zarządzeniem
Burmistrza Gryfic.
Rozdział 9.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu
§ 13. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność Organizacji w 2013 roku planuje się
w wysokości  ok.  288.000,00  PLN.  Środki  te  zabezpieczone  zostaną  w budżecie  Gminy  na  rok  2013.  Wysokość
środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  niniejszego  Programu,  może  ulec  zmianie  w zależności  od
możliwości budżetu Gminy Gryfice.
2. Gmina  udzielać  też  będzie  pomocy  finansowej  wspierając  działania  Organizacji  poprzez  pokrywanie
drobnych  wydatków  na  zakup  nagród  do  różnych  konkursów,  druk  ogłoszeń,  zaproszeń,  zakup  artykułów
spożywczych  na  spotkania  integracyjne  itp.  Pomoc  ta  udzielana  będzie  w ramach  możliwości  finansowych  ze
środków  GPRPA,  promocji,  OPS.  Ponadto  Gmina  użycza  organizacjom  pozarządowym  nieodpłatnie  lokale
biurowe, sale konferencyjne, widowiskowe.
Rozdział 10.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowana ofert w otwartych konkursach
ofert
§ 14. 1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu
gminy w danym obszarze,  wynikającym  z rocznego  Programu współpracy, w celu  opiniowania składanych  ofert
Burmistrz powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.
2. Do  obowiązków  naczelników  wydziałów  realizujących  konkursy  ofert,  należy  prowadzenie  spraw
dotyczących powoływania i pracy Komisji zgodnie z właściwością komórki organizacyjnej.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) Pracownicy właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej wyznaczeni przez Burmistrza, który wyznacza
też przewodniczącego Komisji.
2) Osoby  reprezentujące  organizacje  pozarządowe  lub  podmioty  wymienione  w art.3  ust.3  ustawy  z dnia  24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób, reprezentujących
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy biorące udział w konkursie.
3) Na  wniosek  pracownika  właściwej  merytorycznie  komórki  w skład  komisji  konkursowej  mogą  zostać
powołane  także,  z głosem  doradczym  ,  osoby  posiadające  specjalistyczną  wiedzę  w dziedzinie  obejmującej
zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
4) Osoby  o których  mowa  w pkt.  2 zgłaszane  są  przez  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty  wymienione
w art.3 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Procedurę
ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej określa Burmistrz w zarządzeniu.
5) W  ocenie  oferty  złożonej  w konkursie  ,  nie  może  brać  udział  osoba,  której  powiązania  ze  składającym  ją
podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
6) Na  pierwszym  posiedzeniu  każdy  członek  Komisji  podpisuje  zobowiązanie,  że  w przypadku  stwierdzenia
istnienia powiązań , o których mowa w pkt.5 , członek komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje
wyłączony z oceny oferty podmiotu , z którym powiązanie występuje.
7) Pracami Komisji konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.
8) Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych , bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji
określa  Przewodniczący.  W uzasadnionych  przypadkach  Przewodniczący  może  zarządzić  inny  tryb  pracy
w Komisji.
9) Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
10) Komisja opiniuje oferty w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
11) Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.
4.  Realizacja  zadań  określonych  w § 14  ust.1-3  należy  do  obowiązków  kierowników  jednostek
organizacyjnych odpowiednio.
Rozdział 11.
Informacja o sposobie tworzenia programu, przebiegu konsultacji i sposobie oceny realizacji programu
§ 15. Projekt Programu utworzony został na podstawie działań realizowanych w roku 2012 przez Organizacje.
§ 16. 1. W  dniu  15.10.2012  r.  odbyło  się  w Urzędzie  Miejskim  w Gryficach  przedkonsultacyjne  spotkanie
z liderami organizacji pozarządowych, w którym uczestniczył pan Krzysztof Janik - opiekun wdrażania procedur
dotyczących  współpracy  z organizacjami  pozarządowymi  w ramach  realizowanego  przez  Gminę  projektu
"Skuteczny  Samorząd".  Na  spotkaniu  Burmistrz  Gryfic  poinformował  obecnych  o rozpoczynających  się
konsultacjach społecznych dotyczących Programu i o możliwości składania uwag i opinii.
Konsultacje  były  prowadzone  w terminie  od  25.10.2012  r.  do  07.11.2012  r.  w formie  zgłaszania  uwag  do
projektu Programu. Komunikat o konsultacjach wraz z projektem uchwały - Program współpracy Gminy Gryfice
z organizacjami pozarządowymi był zamieszczony na stronie internetowej Gminy, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
§ 17. Burmistrz Gryfic złoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu za 2013 r. nie później niż do
końca kwietnia 2014 r.
§ 18. Do oceny realizacji programu ustala się następujące wskaźniki:
1) liczba  ogłoszonych  otwartych  konkursów  ofert  i liczba  działań  zrealizowanych  z pominięciem  otwartego
konkursu,
2) liczba złożonych ofert, w tym liczba organizacji w trybie konkursowym i bez konkursu,
3) liczba zawartych umów,
4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane ze wskazaniem przyczyn braku realizacji,
5) beneficjenci zrealizowanych zadań,
6) wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań,
7) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach.
8) wskazanie innej pomocy organizacyjnej, rzeczowej lub finansowej udzielonej organizacjom.
§ 19. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane Burmistrzowi
Gryfic przez cały rok realizacji programu i będą wykorzystane do usprawnienia współpracy między samorządem
a Organizacjami.
§ 20. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej  z dnia  15  grudnia  2010  r.  w sprawie  wzoru  oferty  i ramowego  wzoru  umowy  dotyczących  realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z dnia 10 stycznia
2011 r.).

Pobierz "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2013"(PDF)

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk