Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:3 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Leszek, Anatola, Tamara
A+ A A-

ZARZĄDZENIE NR 712/2013 BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie procedury prowadzenia i aktualizacji mapy aktywności - bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Gryfice

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Tworzy się wykaz organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Gryfice wraz ze wskazaniem na rodzaj prowadzonej przez nie działalności, zwany dalej „Mapą aktywności” organizacji pozarządowych w celu systematycznego przekazywania mieszkańcom Gminy Gryfice oraz innym osobom zainteresowanym działalnością pożytku publicznego aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Gryfice i na rzecz jego mieszkańców.

2. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych wraz z procedurą jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania przygotowane zostały w ramach realizacji projektu „Skuteczny samorząd - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. „Mapa aktywności” prowadzona będzie w celu systematycznego dostarczania aktualnej informacji mieszkańcom, organizacjom i innym zainteresowanym działalnością organizacji pozarządowych.

4. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych zawiera w szczególności następujące dane:

a) pełną nazwę organizacji pozarządowej,

b) określenie statusu prawnego,

c) adres siedziby,

d) kontakt telefoniczny, adres strony internetowej, e-mail,

e) imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji,

f) informację o zakresie działalności,

g) dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia,

h) datę aktualizacji danych,

i) wykaz osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

5. Mapa aktywności organizacji pozarządowych jest jawna i dostępna w wersji:

a) elektronicznej – umieszczonej na stronie internetowej Gminy Gryfice w linku „Organizacje pozarządowe”.

b) papierowej – dostępnej w biurze pracownika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 2. 1. „Mapę aktywności” organizacji pozarządowych opracowuje i aktualizuje, pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi który prowadzi ewidencję organizacji pozarządowych.

2. Wpis i aktualizacja danych o organizacji, dokonywana jest na podstawie ankiety, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, dostępnej w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gryfice.eu oraz w wersji drukowanej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych podlega aktualizacji obligatoryjnej i bieżącej, za którą odpowiedzialny jest pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Zapytanie dotyczące aktualizacji danych przekazywane będzie do wszystkich organizacji działających na terenie Gminy Gryfice w celu otrzymania informacji zwrotnej dotyczącej aktualizacji danych zamieszczonych w „Mapie aktywności”.

4. Wykreślenie organizacji pozarządowej z „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych, następuje na podstawie złożonego przez organ powołany do reprezentowania stowarzyszenia dokumentu o likwidacji bądź w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z organizacją pozarządową, lub braku jej aktywności przez okres dwóch lat od daty ostatniej aktualizacji danych.

5. Procedura aktualizacji „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych winna być zakończona do końca pierwszego kwartału każdego roku za rok poprzedni.

 

§ 3. Dane zawarte w „Mapie aktywności” organizacji pozarządowych wykorzystywane są przez samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne Gminy do informowania i konsultowania, a w szczególności do:

1. Informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez Gminę Gryfice,

2. Konsultowania projektu rocznego programu współpracy o którym mowa w art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

3. Konsultowania programów wieloletnich, strategii gminnych oraz innych projektów dokumentów Gminy Gryfice istotnych dla sektora pozarządowego,

4. Organizowania spotkań właściwych merytorycznie pracowników Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy z przedstawicielami organizacji pozarządowych
w celu wzajemnej wymiany informacji, opinii, propozycji, ocen, itp. w zakresie współpracy wzajemnej.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pobierz ZARZĄDZENIE NR 712/2013 BURMISTRZA GRYFIC z dnia 28 marca 2013 r. (PDF)


*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk