Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin
A+ A A-

Program współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

UCHWAŁA NR XVIII/162/2015

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

 

z dnia 16 grudnia 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się ,,Program współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2016” w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Tokarczyk

 

 

1) Zm. poz. 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1333, 1339 i 1777.

 

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/162/2015

 

Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2015 r.

 

Program współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

 

 

Gmina Gryfice uznając, że jej celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz w uznaniu roli aktywności  obywatelskiej  w rozwiązywaniu  problemów  społeczności  lokalnej,  deklaruje  wolę  kształtowania długookresowej     współpracy     z organizacjami     pozarządowymi     oraz     z podmiotami,     o których     mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi.

 

Intencją Gminy  jest rozwój  współpracy z sektorem pozarządowym, będącej ważnym składnikiem lokalnego systemu  demokratycznego  ładu  społecznego,  opartego  o zasady:  pomocniczości,  partnerstwa,  efektywności, jawności przy zachowaniu suwerenności stron.

 

 

 

 

 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:


 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

 

1. „ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.);

 

2. „Organizacji” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy;

 

3. „zadaniu publicznym” - rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy;

 

4. „Programie”  rozumie  się   przez   to   „Roczny  program  współpracy  Gminy  Gryfice  z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”;

 

5. „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i w art. 13 ustawy.

 

Rozdział 2.

Cel główny i cele szczegółowe Programu

 

§ 2. 1. Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Gryfice oraz wzmocnienie  rozwoju  społeczeństwa  obywatelskiego poprzez  budowanie  i umacnianie  partnerstwa  pomiędzy Gminą a organizacjami.

 

2. Celami szczegółowymi Programu jest:

 

a) umacnianie  w świadomości  społecznej  poczucia  odpowiedzialności  za  siebie,  swoje  otoczenie,  wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

 

b) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,

 

c) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej, d) uzupełnianie działań w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe.

Rozdział 3. Zasady współpracy

 

§ 3. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

 

1) pomocniczości –  oznacza  to,  że  gmina  powierza  organizacjom realizację  zadań  własnych,  a organizacje

zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

 

2) suwerenności stron - przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnym nie ingerowaniu w sprawy wewnętrzne,

 

3) partnerstwa - realizowana poprzez dobrowolną współpracę, równorzędnych sobie podmiotów, rozwiązywanie spornych kwestii poprzez kompromis, wymianę poglądów, uwzględnianie wzajemnych uwag, wyjaśnianie rozbieżności, wymianę informacji, wzajemne planowanie, organizowanie i wykonywanie zadań,

 

4) efektywności – oznacza dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

 

5) uczciwej konkurencji – oznacza kształtowanie przejrzystych reguł współpracy opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru organizacji do realizacji zadań,

 

6) jawności – oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy Gminy z organizacjami są powszechnie wiadome,

dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur oraz kryteriów podejmowania decyzji.

 

Rozdział 4. Zakres przedmiotowy

 

§ 4. Przedmiotem współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

 

1) realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,

 

2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,

 

3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.

 

Rozdział 5. Formy współpracy

 

§ 5. 1. Gmina Gryfice współpracuje z organizacjami pozarządowymi w formie:

 

a) zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych wraz z przekazaniem dotacji na ich sfinansowanie lub dofinansowanie w trybach przewidzianych ustawą lub przepisami szczególnymi,

 

b) wzajemnego   informowania   się    o planowanych    kierunkach   działalności    i realizowanych                       zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach internetowych gminy,

 

c) konsultowania z podmiotami Programu, projektów aktów normatywnych dotyczących sfer współpracy poprzez

udostępnianie projektów tych aktów na stronach internetowych gminy i na tablicy ogłoszeń,

 

d) użyczanie   bądź   wynajmowanie  na   preferencyjnych  warunkach   lokali   i budynków   komunalnych   oraz

udostępnianie lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

 

e) prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, np. organizacja imprez okolicznościowych, kulturalno-promocyjnych, sportowych,

 

f) bezpośredniego   finansowania   części   wydatków   związanych   z organizacją   różnych   przedsięwzięć   oraz przygotowania zaproszeń, dyplomów, podziękowań.

 

2. Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym i szkoleniowym podmiotów Programu.

 

Rozdział 6. Priorytetowe zadania publiczne

 

§ 6. 1. Program   obejmuje   swym   zasięgiem   sferę   zadań   publicznych,   wymienionych   w art. 4 ustawy, realizowanych przez gminę.

 

2. Zadaniami priorytetowymi Programu w roku 2016 są:

 

1) wspieranie  działań  o zasięgu  lokalnym  na  rzecz  upowszechniania  kultury  oraz  wspomaganie  działań związanych z remontami i konserwacją zabytków,

 

2) wspieranie działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska, przyrody i edukacji ekologicznej oraz ochrony zwierząt,

 

3) wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym,

 

4) wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, kombatantów i osób represjonowanych,

 

5) wspieranie  i upowszechnianie kultury  fizycznej  i sportu  poprzez  organizowanie zajęć,  współzawodnictwa i imprez z zakresu kultury fizycznej i rekreacji dla mieszkańców Gminy oraz organizacji imprez promujących działalność osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

6) promowanie walorów turystycznych regionu,

 

7) działania w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i związanej z uzależnieniami poprzez:

 

- udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice,

 

- prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w zakresie prowadzenia zajęć

psychologiczno-pedagogicznych,

 

8) wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia,

 

9) wspieranie osób niepełnosprawnych w pozyskiwaniu mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

 

10) w zakresie pomocy społecznej; pomoc w zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia osobom bezdomnym oraz przeciwdziałanie ubóstwu,

 

11) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

– współpraca z miastami partnerskimi.

 

3. Burmistrz Gryfic może, na wniosek podmiotu Programu, rozszerzyć listę zadań realizowanych w 2016 roku po uzyskaniu niezbędnych na ten cel środków finansowych.

 

Rozdział 7.

Okres realizacji programu

 

§ 7. 1. Niniejszy  Program  realizowany  będzie  w okresie  od  01 stycznia  2016 r. do  31 grudnia  2016 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w umowach o powierzeniu lub wsparciu realizacji

zadań Gminy w roku 2016.

 

Rozdział 8.

Sposób realizacji programu

 

§ 8. 1. Realizacja Programu będzie się odbywała poprzez zlecanie zadań w drodze konkursu otwartego. Tryb organizacji konkursu określa ustawa.

 

2. Burmistrz Gryfic może zlecić Organizacji realizację zadania publicznego – na wniosek tej Organizacji – z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dofinansowania określa art. 19 a ustawy.

 

§ 9. Burmistrz  Gryfic  wyznaczy  osoby  z poszczególnych  wydziałów  i jednostek  organizacyjnych  według przedmiotu działania, do kontroli poszczególnych zadań realizowanych przez Organizacje. Rozliczanie finansowe podlega kontroli Skarbnika Gminy.

 

§ 10. Urząd będzie wspierał działalność Organizacji poprzez udzielanie wsparcia logistycznego, bezpłatnych

porad i organizacji szkoleń, pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych (w tym także środków unijnych).

 

§ 11. Urząd  zobowiązuje  się  do  pomocy  w promocji  lokalnych  organizacji  pozarządowych  oraz  przy organizacji wystaw promujących ich dorobek.

 

§ 12. W celu rozwijania partnerskiej współpracy w zakresie kultury fizycznej i sportu powołana jest Gminna Rada  Sportu  stanowiąca  ciało  opiniująco-inicjujące,  której  zadania  określone  są  odrębnym  zarządzeniem Burmistrza Gryfic.

 

Rozdział 9.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

 

§ 13. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność Organizacji w 2016 roku określona zostanie w uchwale budżetowej. Środki te zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy na rok 2016. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego Programu, może ulec zmianie w zależności od możliwości budżetu Gminy Gryfice.

 

2. Gmina  udzielać  też  będzie  pomocy  finansowej  wspierając  działania  Organizacji  poprzez  pokrywanie drobnych wydatków na zakup nagród do różnych konkursów, druk ogłoszeń, zaproszeń, zakup artykułów spożywczych na spotkania integracyjne itp. Pomoc ta udzielana będzie w ramach możliwości finansowych ze środków GPRPA, promocji, OPS. Ponadto Gmina użycza organizacjom pozarządowym nieodpłatnie lokale biurowe, sale konferencyjne, widowiskowe.

 

Rozdział 10.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowana ofert w otwartych konkursach ofert

 

§ 14. 1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w danym obszarze, wynikającym z rocznego Programu współpracy, w celu opiniowania składanych ofert Burmistrz powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.

 

2. Do   obowiązków  naczelników  wydziałów  realizujących  konkursy   ofert,  należy  prowadzenie  spraw

dotyczących powoływania i pracy Komisji zgodnie z właściwością komórki organizacyjnej.

 

3. W skład komisji konkursowej wchodzą:

 

1) Pracownicy właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej wyznaczeni przez Burmistrza, który wyznacza

też przewodniczącego Komisji.

 

2) Osoby  reprezentujące  organizacje  pozarządowe  lub  podmioty  wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób, reprezentujących

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy biorące udział w konkursie.

 

3) Osoby o których mowa w pkt. 2 zgłaszane są przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 pkt.  3 ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie. Procedurę ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej określa Burmistrz w zarządzeniu.

 

4) Na  wniosek  pracownika  właściwej  merytorycznie  komórki  w skład  komisji  konkursowej  mogą  zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 

5) W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją

podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.

 

6) Na pierwszym posiedzeniu każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w pkt. 5, członek komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.

 

7) Pracami Komisji konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.

 

8) Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa  Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może  zarządzić  inny  tryb  pracy w Komisji.

 

9) Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

 

10) Komisja opiniuje oferty w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

11) Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

 

4.    Realizacja   zadań   określonych   w § 14 ust. 1-3   należy   do   obowiązków   kierowników   jednostek organizacyjnych odpowiednio.

 

Rozdział 11.

Informacja o sposobie tworzenia programu, przebiegu konsultacji i sposobie oceny realizacji programu

 

§ 15. Projekt Programu utworzony został na podstawie działań realizowanych w roku 2015 przez Organizacje.

 

§ 16. Konsultacje były prowadzone w terminie od 5.11.2015 r. do 19.11.2015 r. w formie zgłaszania uwag do projektu programu. Komunikat o konsultacjach wraz z projektem uchwały - Program współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi był zamieszczony na stronie internetowej gminy, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń. Uwag do projektu nie zgłoszono.

 

§ 17. Burmistrz Gryfic złoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu za 2016 r. nie później niż do

końca kwietnia 2017 r.

 

§ 18. Do oceny realizacji programu ustala się następujące wskaźniki:

 

1) liczba  ogłoszonych  otwartych  konkursów  ofert  i liczba  działań  zrealizowanych z pominięciem  otwartego konkursu,

 

2) liczba złożonych ofert, w tym liczba organizacji w trybie konkursowym i bez konkursu,

 

3) liczba zawartych umów,

 

4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane ze wskazaniem przyczyn braku realizacji,

 

5) beneficjenci zrealizowanych zadań,

 

6) wielkość własnego wkładu finansowego i poza finansowego organizacji w realizację zadań,

 

7) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach.

 

8) wskazanie innej pomocy organizacyjnej, rzeczowej lub finansowej udzielonej organizacjom.

 

§ 19. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane Burmistrzowi Gryfic przez cały rok realizacji programu i będą wykorzystane do usprawnienia współpracy między samorządem a Organizacjami.

 

§ 20. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z dnia 10 stycznia

2011 r.).

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*