Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan
A+ A A-

ZARZĄDZENIE NR 446/2016 BURMISTRZA GRYFIC Z DNIA 07.03.2016 R.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice przez organizacje pozarządowe pn. „Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie gminy Gryfice - prowadzenie klubu abstynenta”.

§ 2. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez otwarty konkurs ofert.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Koordynatorowi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                             Burmistrz Gryfic
                                                                                                                            Andrzej Szczygieł

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 446/2016
Burmistrza Gryfic
z dnia 7 marca 2016 r.

BURMISTRZ GRYFIC
ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie w roku 2016.

I. Nazwa zadania: Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy Gryfice – prowadzenie klubu abstynenta.

II. Cele zadania: Zapewnienie dostępności do usług terapeutycznych dla osób utrzymujących abstynencję i ich rodzin.

1. Ograniczenie ilości osób sięgających po alkohol oraz uzależnionych od alkoholu.

2. Ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu.

3. Krzewienie abstynencji.

4. Korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku lokalnym.

III. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania w roku 2016 wynosi 16.000,00 zł i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie winno być zrealizowane w 2016 r. w sposób ciągły.

2. Placówka zobowiązana będzie do prowadzenia następujących działań:

a) psychologiczno-terapeutycznych przez:

- wspomaganie procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym,

- udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin,

- prowadzenie programów zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych,

- realizacja programów rozbudzających zainteresowania i aktywność życiową abstynentów,

- podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowisk abstynenckich,

- podejmowanie działań propagujących w społeczeństwie idee trzeźwości.

b) informacyjnych obejmujących:

- prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, stowarzyszeń, fundacji, które zajmują się problemem uzależnienia od alkoholu w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym,

- w miarę potrzeb indywidualnych klientów informowanie i kierowanie ich do innych placówek i ośrodków zajmujących się problemem uzależnienia i współuzależnienia,

- współpracę ze środkami masowego przekazu, mającą na celu kształtowanie świadomości społecznej w zakresie skali i mechanizmów alkoholizmu oraz metod przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Gminy na bieżącą działalność, a przede wszystkim na działalność statutową, która winna być zgodna z wymogami oferty.

4. Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) i zawierać:

a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

c) szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,

e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i poza finansowych),

f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,

g) deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Dodatkowo powinien zawierać:

h) harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty,

i) krótką charakterystykę środowiska lokalnego, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,

j) opis lokalu i tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub umowy).

V. Termin składania ofert

1. Oferty na realizację zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2016 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs 2016”) wraz z określeniem zadania, którego dotyczy  w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Pl. Zwycięstwa 37 lub przesłać pocztą.

2. Dokonanie wyboru oferty odbędzie się 29 marca 2016 r. o godz. 12:00

VI. Zasady przyznawania dofinansowania

1. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których terenem działania jest Gmina Gryfice. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a) aktualny wyciąg z rejestru sądowego,

b) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu ( statut),

c) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok.

3. Wnioski dostępne są u Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - budynek Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok.214.

4. Kwota na realizację zadania jest kwotą ujętą w budżecie Gminy Gryfice.

5. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gryfic a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

6. Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Gryfic.

2. Decyzję o wsparciu/powierzeniu realizacji zadania wybranej organizacji podejmie Burmistrz Gryfic w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:

a) zgodność projektu z zadaniami statutowymi,

b) wartość merytoryczną projektu,

c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym realizacji z zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

d) kwalifikacje realizatorów,

e) perspektywy kontynuacji projektu.

VIII. Ogłoszenie wyników

1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego przez okres 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

2. Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

IX. Informacje dodatkowe

1. W roku 2015 zadanie realizowane było również w oparciu o otwarty konkurs ofert i dotację w wysokości 10.000,00 otrzymało Gryfickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Rega”.

2. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

b) Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.).

c) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

                                                                                                                            Burmistrz Gryfic
                                                                                                                           Andrzej Szczygieł[1]) Zm. poz. 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1333, 1339 i 1777.

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*