Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:9 grudnia 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Aneta, Leokadia, Wiesław
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym oraz udziału do 1/11 części w nieruchomości gruntowej położonej w m. Borzyszewo, Gmina Gryfice.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
b) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie demontażu, usunięcia azbestu z terenu gminy Gryfice,
c) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok,
d) nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania sieci wodociągowej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi oraz studni wraz z zasilaniem elektrycznym w m. Sokołów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach
w likwidacji,
e) nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania sieci wodociągowej
w rejonie ulicy Ogrodowej i Zdrojowej w Gryficach dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach,
b) Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Pływalni,
c) zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na dz. nr 230/1 obr. nr 6 miasta Gryfice.

1. Przyjąłem 12 interesantów.
2. Uczestniczyłem w posiedzeniu Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Gminnym Biurze Reagowania w Gryficach.
3. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) przyznania stypendium Burmistrza Gryfic,
b) zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie,
c) powołania komisji dla wyboru oferty na świadczenie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na krytej pływalni w Gryficach przy ulicy Sienkiewicza 10.

1. Spotkałem się z dyr. Zakładu Gazowniczego w Szczecinie p. Wiesławem Gurdak.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk