Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:5 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Kira, Bonifacy, Waleria
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Przyjąłem 9 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2014 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,
b) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok,
c) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Banku Spółdzielczego Gryfice.

1. Przyjąłem 7 interesantów.
2. Uczestniczyłem w okolicznościowym spotkaniu z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Uśmiech" w Gryficach.
3. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Gryficach. Celem spotkania było przekonsultowanie kandydata na stanowisko zarządzającego czasowo placówką oświatową (p. Katarzyna Przybyłek).
2. Spotkałem się z Radą Rodziców Gimnazjum Nr 1 w Gryficach.

1. Wydałem zarzadzenia w sprawach:
a) przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gryfice za 2013 rok,
b) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/18 o powierzchni 256 m2 położoną przy ulicy Niepodległości 7 w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
c) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/16 o powierzchni 244 m2 położoną przy ulicy Niepodległości 8 w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
d) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/15 o powierzchni 239 m2 położoną przy ulicy Niepodległości 9 w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
e) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/14 o powierzchni 182 m2 położoną przy ulicy Podgórnej 1 w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
f) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/13 o powierzchni 145 m2 położoną przy ulicy Niepodległości 10 w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) przekazania w zarządzanie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Gryficach przy ul. Orzeszkowej 10,
b) zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Święta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 4/220 części w działce nr 424/113 o pow. 8.333 m2 oraz działki o numerze geodezyjnym 424/92 o pow. 864 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo,
b) zmiany zarządzenia Burmistrza Gryfic nr 1125/14 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) dz. Nr 439/1 obr. Rzęskowo ul. Leśna polana,
c) zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Przyjąłem 4 interesantów.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) dz. Nr 439/1 Obręb Rzęskowo ul. Leśna polana.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu z V-ce premierem Januszem Piechocińskim.
2. Uczestniczyłem w dekoracji 6 par małżeńskich medalami „za wieloletnie pożycie małżeńskie".
3. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) dz. Nr 338/30 Obręb Borzyszewo ul. Rolna,
c) powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o zasiłki dla opiekunów,
b) upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o zasiłki dla opiekunów,
c) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych.

1. Wydałem zarządzenie:
a) o zmianie zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

1. Uczestniczyłem w otwarciu turnieju piłki siatkowej kobiet w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach.

1. Przyjąłem 9 interesantów.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) o zmianie zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.
2. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 60-lecia PKS Gryfice.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku,
b) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania na opublikowanie na łamach gazety ogłoszenia Burmistrza Gryfic dot. wniosków w sprawie usuwania azbestu z terenu gminy Gryfice (WNOŚ.271.01.2014.KM).

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk