Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:8 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Adrian, Edgar
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
b) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziałów nieruchomości,
c) określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfice.

1. Wydałem zarządzenie:
a) zmieniające w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali - pomieszczeń biurowych przy Pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach.

1. Przyjąłem 6 interesantów.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej na terenie dz. Nr 162/7 Obr. Otok, gmina Gryfice,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) dz. Nr 62/1 Grądy.

1. Spotkałem się z przewodniczącym Zarządu CZG R-XXI p. Antonim Bielidą.
Celem spotkania było zagospodarowanie składowiska odpadów komunalnych w Smolęcinie w celu jego rekultywacji.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania komisji do prowadzenia przetargów i negocjacji na najem lokali stanowiących własność komunalną.

1. W Miejskiej Bibliotece Publicznej uczestniczyłem w debacie p.t. „Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym".
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok,
b) przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2013 r.,
c) udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.

1. Przyjąłem 3 interesantów.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• wysokości dotacji dla szkół i przedszkoli, dla których Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym.
2. Uczestniczyłem w spotkaniu z sołtysami Gminy Gryfice. Omawiane sprawy to:
• potrzeba poprawy infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej oraz gazyfikacji na obszarach wiejskich,
• realizacja zadań z programu LGD Gryflandia,
• sprawy bieżące.

1. W ramach projektu konkursowego „Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej" uczestniczyłem w seminarium „Wyzwania i szanse ekonomii społecznej w powiecie gryfickim".
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
• ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu GKRPA. Tematem posiedzenia było m.in.: zaopiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• upoważnienia inspektora ds. windykacji podatków i opłat lokalnych do podejmowania w imieniu Burmistrza jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji,
• upoważnienia podinspektora ds. windykacji i egzekucji administracyjnej do podejmowania w imieniu Burmistrza jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Obrębie Sikory, m. Mierzyn Dz. Nr 36/1.

1. W Ośrodku Szkolenia Ekologicznego w Zalesiu k/Tanowa uczestniczyłem w seminarium na temat pozyskiwania środków finansowych na cele edukacji ekologicznej.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 589 położonej w Gryficach przy ul. Melchiora Wańkowicza.
3. Przyjętych zostało 3 interesantów.

1. Uczestniczyłem w podpisaniu umowy na dofinansowanie rekultywacji 13 składowisk odpadów komunalnych, w ramach projektu pn. „Szumiące trawy na składowiskach CZG
R-XXI". Koszt całkowity projektu to ponad 44 mln zł, a dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie wyniesie do kwoty 37.310.432,71 zł.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• obniżenia ceny sprzedaży gruntu stanowiącego działkę nr 186 o powierzchni 612 m2, położoną przy ul. Kamieńskiej w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk