Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:18 stycznia 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Przyjąłem 11 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu usytuowanego na działce nr 12 o powierzchni 13,53 m2, położonego przy ulicy Nadrzecznej 44 w Gryficach, przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
• ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu dwustanowiskowego usytuowanego na działce nr 22/15 o łącznej powierzchni 76,20 m2, położonego w miejscowości Niekładź, przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

1. W GDK spotkałem się z wolontariuszami akcji „Serce Plus Święta". Celem spotkania było podsumowanie XV edycji akcji i przekazanie podziękowań najbardziej aktywnym uczestnikom.
2. Odbyłem cykliczne spotkanie z sołtysami. Tematem spotkania były sprawy bieżące, rozliczanie funduszu sołeckiego oraz zebranego podatku rolnego i innych danin przez sołtysów.
3. Podpisałem umowę z Jarosławem Rzepą – v-ce marszałkiem woj. zachodniopomorskiego na dofinansowanie budowy drogi do m. Skowrony.

1. W GDK spotkałem się z rencistami i emerytami Gminy Gryfice. Celem spotkania było poinformowanie o zadaniach wynikających z przyjętego na rok bieżący budżetu gminy, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia ludzi starszych.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali - pomieszczeń biurowych przy Pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady SPZZOZ Gryfice.

1. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Przybiernówko.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Osiedla Nr 3 (XXX-lecia). Tematem spotkania były sprawy bieżące oraz planowane inwestycje komunalne na terenie Osiedla.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania na opublikowanie na łamach gazet wyciągu z ogłoszenia Burmistrza Gryfic o przetargu na dzierżawę gruntu położonego w miejscowości Smolęcin, Gmina Gryfice (WNOŚ.271.5.2014.MM).

1. Przyjąłem 8 interesantów.
2. Odbyłem spotkanie z dyrektorami, naczelnikami wydziałów UM. Tematem spotkania były sprawy bieżące, realizacja budżetu gminy w bieżącym roku oraz omówienie zadań zapisanych w wieloletniej prognozie Gminy Gryfice na lata 2013-2020.
3. Uczestniczyłem w wieczornicy z okazji 69 – rocznicy Polskich Gryfic.
4. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości,
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
• powołania zespołu spisującego do przejęcia/przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach przy ul. Tenisowej 4 - budynek siłowni wraz z wyposażeniem/sprzęt i przyrządy do ćwiczeń oraz czterech domków kempingowych bez wyposażenia ruchomego.

1. Odbyłem spotkanie organizacyjne w sprawie 5-lecia młodzieżowej orkiestry strażackiej
w Gryficach.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• wysokości dotacji dla szkół i przedszkoli, dla których Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym - Gimnazjum dla Dorosłych TOM w Gryficach,
• przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studiach.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Kukań.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok,
• wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznej.

1. Przyjąłem 12 interesantów.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Ościęcin.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiącej część działki nr 66 o powierzchni 12.9940 ha, położonej w Smolęcinie Gmina Gryfice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na wykonanie rekultywacji terenu,
• rezygnacji z prawa pierwokupu lokalu mieszkalnego nr 4 klatka C położonego w budynku nr 4 w Gryficach przy ul. Nowy Świat,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany) Dz. Nr 40/28-40/31 Obr. Nr 6 m. Gryfice przy ul. Śniadeckich,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany) Dz. Nr 424/185 Obr. Rzęskowo ul. Sowia, gm. Gryfice,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) Dz. Nr 376/19 Obr. Nr 6 m. Gryfice przy ul. Widokowej.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie użytecznych oraz refundacji kosztów.

1. Umowa notarialna w kancelarii w Gryficach.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) Dz. Nr 33/11 Obr. Nr 1 przy ul. Bursztynowej.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
• ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
• udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice,
• powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2014 r. w drodze zlecenia.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk